Europeiska Unionen, EU


 

Andra pelaren

 

EU kan beskrivas som ett hus som vilar på två pelare med fördraget som grund. Inom varje pelare behandlas skilda samarbetsområden (politikområden) och beslut fattas på olika sätt.

EU-pelarnaDen första pelaren

Den första pelaren täcker de flesta gemensamma politikområden som inte ingår i andra pelaren.

T. ex. den gemensamma jordbrukspolitiken GJP och den ekonomiska och monetära unionen EMU.

Beslut fattas enligt det ordinarie lagstiftningsförfarandet.

Det finns EU-byråer inom den första pelare:

Decentraliserade byråer är EU-rättsligt oberoende enheter som är skilda från EU:s institutioner (t. ex. ministerrådet, parlamentet och kommissionen).

Genomförandeorgan som ansvara för vissa uppgifter i samband med förvaltningen av ett eller flera gemenskapsprogram. Dessa organ inrättas för en viss tid.

Euratoms organ ska hjälpa EU att uppnå målen i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen.

Organ för polissamarbete och straffrättsligt samarbete, verkställande organ och.

Dessa byråer är EU-rättsligt styrda organ vilka är separata juridiska personer utanför institutionerna

De har inrättats genom en rättsakt inom sekundärlagstiftningen för att utföra en viss uppgift som kan vara av teknisk, vetenskaplig eller verkställande natur.

Den andra pelaren

Inom den andra pelaren finns den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP) och den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP), där beslut fattas av ministerrådet ensamt.

Ministerrådet måste fatta sina beslut med enhällighet. Besluten kan alltså blockeras av ett land som lägger in sitt veto.

Det finns organ inom den andra pelaren, Europeiska försvarsbyrån (EDA), Europeiska unionens institut för säkerhetsstudier (ISS) och Europeiska unionens satellitcentrum (EUSC).

Dessa organ har inrättats för att handlägga specifika tekniska, vetenskapliga och verkställande uppgifter inom ramen för Europeiska unionens gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik (GUSP organ).

Inom ministerrådet finns följande ständiga politiska och militära organ, Kommittén för politik och säkerhetspolitik (KUSP) är en ständig kommitté som finns i Bryssel, Den militära kommittén som består av försvarschefer och Den militära staben.

Det krävs enhällighet både i europeiska rådet och i ministerrådet för att ett beslut skall kunna fattas inom GUSP.

Europaparlamentet får ställa frågor eller avge rekommendationer till ministerrådet.

Varje medlemsstat eller kommissionen får hänskjuta frågor om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken till ministerrådet och lägga fram förslag för ministerrådet.

Medlemsstaterna har förklarat att man skall undvika att hindra enhällighet när det finns en kvalificerad majoritet för beslut.

1998-2019, Sören Odensåker, Mailadress: soren.odensaker@comhem.se

Detta innehåll baseras på tanken om trovärdighet, saklighet och opartiskhet samt oberoende i förhållande till ekonomiska, politiska, religiösa, privata eller andra särintressen. Dessutom med ett källkritiskt betraktelsesätt.