Europeiska Unionen, EU


 

Bakgrunden till EU

Innehåll:

Europadagen

Foto: Europaparlamentet

Den 9 maj 1950Den 9 maj är det "Europadagen". Då firas EU:s "födelse".

Det var nämligen den 9 maj 1950 kl. 16.00 som Robert Schuman officiellt lade fram den plan som Jean Monnet hade utarbetat vilken byggde på att man skulle skapa en gemensam kol- och stålmarknad under överinseende av en oberoende myndighet och därigenom skapa en gemensam intressesfär för de båda länderna Tyskland och Frankrike.

Bakgrunden var en konflikt mellan Tyskland och Frankrike om rätten till de rika kolfyndigheterna i Saarland som efter andra världskriget tillhörde Frankrike istället för Tyskland detta trots en dominerande tysk befolkning i Saarland. Efter en folkomröstning blev Saarland åter ett tyskt område 1 januari 1957.

Robert Schuman

Foto: Europaparlamentet

Robert SchumanDen franske utrikesministern Robert Schuman (1886-1963) inledde presentationen av Monnets plan med följande:

"Nu handlar det inte längre om stora ord, utan om en djärv gärning, en grundläggande handling. Frankrike har handlat och konsekvenserna av dess handlingar kan bli ofantliga. Vi hoppas att de blir det. Det är i första hand för fredens skull som Frankrike har handlat. För att freden verkligen skall få en chans, krävs det först och främst att det finns ett Europa.

Nästan exakt på dagen fem år efter det att Tyskland villkorslöst kapitulerade, tar Frankrike det första avgörande steget mot integrationen av Europa och låter Tyskland delta. De europeiska förhållandena kommer att bli helt förändrade. Denna förändring kommer att möjliggöra också andra gemensamma handlingar, som varit omöjliga fram till i dag.

Europa kommer att födas ur detta, ett Europa som är sammansvetsat och kraftfullt uppbyggt. Ett Europa där levnadsstandarden kommer att öka tack vare samproduktion och en utvidgning av marknaderna, vilket kommer att leda till en sänkning av priserna ..."

Genom att sammanföra de två viktigaste industrierna bakom vapentillverkningen skulle ett framtida krig mellan länderna bli omöjligt. Förslaget tillkännagavs officiellt av Frankrike den 9 maj 1950 och välkomnades enhälligt av Tyskland, Italien, Nederländerna, Belgien och Luxemburg. Nu skulle det aldrig mer bli krig mellan Frankrike och Tyskland.


Drömmen om Europas förenta stater

Den ryske tsaren Alexander

Efter att Napoleon hade besegrats i Waterloo 1815 samlades bl.a. den ryske tsaren Alexander, den preussiske konungen Fredrik Vilhelm III och kejsar Frans av Österrike för att diskutera Europas framtid. Då, i Aachen, hösten 1818 drömde den ryske tsaren Alexander om ett slags Europas förenta stater, ett federativt Europa där alla gemensamt skulle ansvara för freden mellan länderna.

Denna dröm förverkligades inte. Istället uppstod flera krig mellan europeiska länder (t. ex. Krimkriget, det Italienska kriget) under de närmaste decennierna.

1870-1871 blev det åter krig mellan Frankrike och Tyskland. Frankrike fick avträda mark till Tyskland och betala skadestånd. Ungefär fyrtio år senare mellan 1914-1918, det första världskriget, var det återigen krig mellan Frankrike och Tyskland. Frankrike ville få revansch efter blixtkriget 40 år tidigare. Kriget slutade inte förrän USA skickade trupper till Europa 1918. Detta fredsavtal innebar att det var Tysklands tur att avträda mark till Frankrike och betala skadestånd.

Under andra världskriget 1939-1945 såg Hitler en möjlighet att få sin revansch för freden efter första världskriget. Återigen alltså krig mellan Frankrike och Tyskland. Även andra världskriget slutade inte förrän USA skickade trupper till Europa, invasionen vid Normandie juni 1944.

Sir Winston Churchill

Sir Winston Churchill (1874-1965), som var före detta arméofficer, krigsreporter och brittisk premiärminister (1940-45 och 1951-55), efterlyste efter andra världskrigets slut ett "Europas förenta stater". Erfarenheterna från andra världskriget hade nämligen övertygat honom om att fred bara kunde säkras genom ett enat Europa. Hans mål var att en gång för alla utrota den nationalism och krigshets som orsakat Europa så mycket skada.

De slutsatser som han hade dragit av historiens lärdomar uttryckte han i sitt berömda "Tal till den akademiska ungdomen" som hölls vid Zürichs universitet 1946: "Det finns ett botemedel som...på några få år skulle göra hela Europa ...fritt och ...lyckligt. Det är att återskapa den europeiska familjen, eller så mycket av den som vi kan, och ge den en struktur inom vilken den kan leva i fred, säkerhet och frihet. Vi måste bygga ett slags Europas förenta stater."

Jean Monnet

Foto: Europaparlamentet

Jean MonnetDen 18 april 1951 i Paris

Det är denna bakgrund som gör att fransmannen Jean Monnet (1888-1979) beslutar sig för att förhindra krig igen mellan Frankrike och Tyskland.

Den 18 april 1951 i Paris undertecknade de sex länderna, Frankrike, Tyskland, Italien, Nederländerna, Belgien och Luxemburg EU:s första fördrag (grundlag) om den Europeiska kol- och stålgemenskapen (EKSG).


Den gemensamma marknaden (Romfördraget)

Jean Monnet var inte nöjd med att samarbetet bara handlade om kol och stål. Han såg också att den nya energikällan kärnkraften måste användas för fredliga medel. Tillsammans med den belgiske utrikesministern Paul-Henri Spaak (1899-1972) lyckades de påverka de övriga länderna att samarbeta inte bara inom kärnkraftsområdet utan också utvidga samarbetet till en gemensam marknad. Som innebar:

Den 25 mars 1957 undertecknades i Rom fördragen om den Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG) och Europeiska atomenergigemenskapen (Euratom).

Fusionsfördraget

Fusionsfördraget undertecknades i Bryssel den 8 april 1965 och trädde i kraft den 1 juli 1967. Genom fusionsfördraget upprättades en gemensam kommission och ett gemensamt råd för de dåvarande tre Europeiska gemenskaperna: Europeiska kol- och stålgemenskapen (EKSG), Europeiska atomenergigemenskapen (Euratom) och Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG).


Europeiska unionen

Altiero Spinelli

Italienaren Altiero Spinelli (1907-1986) är en av ideologerna bakom tanken om Europeiska unionen. Ordet "Europeiska unionen" var hans skapelse. När han var Europaparlamentariker (1976-1986) fick han i uppdrag att presentera ett förslag till avtal om grundadet av Europeiska Unionen.

I februari 1984 antog Europaparlamentet förslaget "Draft Treaty establishing the European Union" med stor majoritet, 237-31. Men medlemsstaternas regeringar avslog detta förslag.

Europeiska enhetsakten

Istället antogs Europeiska enhetsakten 1986 som trädde ikraft den 1 juli 1987. Detta fördrag innehåller de anpassningar som krävs för inrättandet av den inre marknaden.

Maastrichtfördraget

Efter andra världskriget delades Europa av segermakterna (USA/Storbritannien och Sovjetunionen) vid Jaltakonferensen den 4-11 februari 1945. Västeuropa tillhörde USA/Storbritannien och NATO medan Östeuropa tillhörde Sovjetunionen och Warzawapakten. Detta gällde fram till år 1989 när Berlinmuren revs och Sovjetunionen avskaffades 1991. Länderna i central- och östeuropa var nu potentiella medlemsländer.

Den 7 februari 1992 undertecknades ett nytt fördrag (Maastrichtfördraget) som trädde i kraft den 1 november 1993. I och med Maastrichtfördraget bytte Europeiska ekonomiska gemenskapen namn till Europeiska gemenskapen.

Genom detta fördrag infördes också en del nya samarbetsformer inom försvarsområdet och rättsliga och inrikes frågor. Maastrichtfördraget innebar en ny struktur för samarbetet. Det är detta som är Europeiska unionen (EU).

Europeiska unionen

Den Europeiska unionen innebär att samarbetet bestod av tre pelare:

    1. Europeiska gemenskapen (EG)

    2. Den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP)

    3. Polisiärt och straffrättsligt samarbete (PSS)

Amsterdamfördraget

Amsterdamfördraget undertecknades den 2 oktober 1997 och trädde i kraft den 1 maj 1999.

Nicefördraget

Nicefördraget undertecknades den 26 februari 2001 och trädde i kraft den 1 februari 2003.

Den 1 maj 2004 utökades EU med länder från forna Östeuropa. Antalet medlemsländer var nu 25 både från Västeuropa och Östeuropa.

Den 1 januari 2007 blev Bulgarien och Rumänien medlemsländer i EU. Europas delning var nu slut.

Lissabonfördraget

Lissabonfördraget antogs vid Europeiska rådets möte den 13 december 2007 och trädde i kraft den 1 december 2009.

Lissabonfördraget består av två delar "Fördraget om Europeiska unionen" och "Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt". Dessa båda fördrag har samma rättsliga värde.

Begreppet Europeiska gemenskapen (EG) ersätts av begreppet Europeiska unionen (EU).

I artikel 1, i "Fördraget om Europeiska unionen", står att "Unionen ska ersätta och efterträda Europeiska gemenskapen."

Den Europeiska unionen innebär att samarbetet nu består av två pelare:

    1. Denna gemensamma marknaden, Den ekonomiska och monetära unionen EMU, Den gemensamma jordbrukspolitiken GJP, Den gemensamma transportpolitiken, Den gemensamma miljöpolitiken, Polisiärt och straffrättsligt samarbete (PSS) och övriga gemensamma arbetsområden som inte ingår i GUSP och GSFP

    2. Den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP) och Den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP)

Den 1 juli 2013 blev Kroatien medlemsland i EU.

1998-2019, Sören Odensåker, Mailadress: soren.odensaker@comhem.se

Detta innehåll baseras på tanken om trovärdighet, saklighet och opartiskhet samt oberoende i förhållande till ekonomiska, politiska, religiösa, privata eller andra särintressen. Dessutom med ett källkritiskt betraktelsesätt.