Europeiska Unionen, EU


 

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

Innehåll:

Inledning

Foto: Europeiska Unionen

Fotot visar EESK:s 538:e plenarmöte 17 oktober 2018.

EESCFördraget består av två delar "Fördraget om Europeiska unionen" och "Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt".

Dessa båda fördrag har samma rättsliga värde.

I "Fördraget om Europeiska unionen" avdelning III "Institutionella bestämmelser" artikel 13 anges att Europaparlamentet, rådet och kommissionen ska bistås av en ekonomisk och social kommitté som har en rådgivande funktion.

År 1957 bildades Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK).

EESK är ett av Europeiska unionens rådgivande organ och sammanträder ungefär tio gånger per år. EESK har sitt säte i Bryssel.

EESK styrs av en president och två vicepresidenter. En vicepresident är ansvarig för kommunikationsfrågor och den andra vicepresidenten är ansvarig för budgetfrågor.

EESK:s verksamhet är indelat i sex sektioner:

  1. jordbruk, landsbygdsutveckling och miljö

  2. ekonomiska och monetära unionen samt ekonomisk och social sammanhållning

  3. sysselsättning, sociala frågor och medborgarskap

  4. yttre förbindelser

  5. inre marknaden, produktion och konsumtion

  6. transporter, energi, infrastruktur och informationssamhället

Kommitténs konstruktion

I "Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt" sjätte delen avdelning I "Institutionella bestämmelser" kapitel 3 artikel 300 skall Ekonomiska och sociala kommittén bestå av företrädare för organisationer för arbetsgivare, löntagare och andra företrädare för det civila samhället, särskilt inom socioekonomiska, medborgerliga områden och fackområden samt kulturella områden. Andra företrädare är t. ex. konsumentorganisationer, miljögrupper, lantbrukare, små- och medelstora företag, fria yrken och handikapporganisationer.

Ekonomiska och sociala kommitténs ledamöter ska inte bindas av några instruktioner. De ska i unionens allmänna intresse fullgöra sina skyldigheter under full oavhängighet.

Enligt artikel 301 skall kommitténs sammansättning fastställas i ett beslut som antas av rådet med enhällighet på förslag av kommissionen. Rådet ska fastställa kommittéledamöternas arvoden.

Enligt artikel 302 skall kommitténs ledamöter utses för en tid av fem år. Rådet ska anta den förteckning över ledamöter som ska upprättas i enlighet med förslag från varje medlemsstat. Kommitténs ledamöter kan utnämnas på nytt.

Rådet ska besluta efter att ha hört kommissionen. Det får inhämta synpunkter från europeiska organisationer som representerar olika ekonomiska och sociala sektorer, eller det civila samhället, som berörs av unionens verksamhet.

Enligt artikel 303 skall kommittén bland sina medlemmar välja sin ordförande och sitt presidium för en tid av två och ett halvt år. Den ska anta sin egen arbetsordning.

Kommittén ska sammankallas av ordföranden på begäran av Europaparlamentet, rådet eller kommissionen. Den kan också sammanträda på eget initiativ.


Mandatfördelningen

Mandatfördelningen i den ekonomiska och sociala kommittén

Tyskland

24
Tjeckien

12
Danmark

9
Storbritannien

24
Belgien

12
Finland

9
Frankrike

24
Ungern

12
Irland

9
Italien

24
Portugal

12
Litauen

9
Spanien

21
Sverige

12
Lettland

7
Polen

21
Bulgarien

12
 Slovenien

7
Rumänien

15
Österrike

12
 Estland

7
Nederländerna

12
Kroatien

9
 Cypern

6
Grekland

12
Slovakien

9
Luxemburg

6
Malta

5
Totalt

353

Kommitténs uppgift

I "Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt" sjätte delen avdelning I "Institutionella bestämmelser" kapitel 3 avsnitt 1 artikel 304 skall kommittén höras av Europaparlamentet, rådet eller kommissionen i de fall som anges i fördragen. Den får höras av dessa institutioner i samtliga fall då dessa finner det lämpligt. Den får på eget initiativ avge ett yttrande i sådana fall där den anser att det är lämpligt.

Om Europaparlamentet, rådet eller kommissionen anser det nödvändigt, ska de utsätta en frist inom vilken kommittén ska avge sitt yttrande; denna får inte understiga en månad från den dag kommitténs ordförande fått meddelande om ärendet. Efter fristens utgång får saken behandlas, även om något yttrande inte föreligger.

Kommitténs yttrande med protokoll från överläggningarna ska överlämnas till Europaparlamentet, rådet och kommissionen.

1998-2019, Sören Odensåker, Mailadress: soren.odensaker@comhem.se

Detta innehåll baseras på tanken om trovärdighet, saklighet och opartiskhet samt oberoende i förhållande till ekonomiska, politiska, religiösa, privata eller andra särintressen. Dessutom med ett källkritiskt betraktelsesätt.