Europeiska Unionen, EU


 

Europeiska enheten för rättsligt samarbete , EUROJUST

Innehåll:

Inledning

Europeiska unionens råd beslutade den 28 februari 2002 att inrätta Eurojust såsom ett av unionens organ och med vissa ändringar den 16 september 2008.

Eurojust bildades för att stimulera och förbättra samordningen av utredningar och åtal mellan de rättsliga myndigheterna i Europeiska unionens medlemsstater vid bekämpning av grov gränsöverskridande och organiserad brottslighet.


Eurojusts organisation

Foto: Europeiska Unionen

Eurojust i Haag, NederländernaEurojust har sitt säte i Haag, Nederländerna och skall, enligt rådets beslut artikel 2, bestå av en representant från varje medlemsstat.

Representanterna kallas för nationella medlemmar vilka är åklagare, domare eller polistjänsteman med motsvarande behörighet.

Varje nationell medlem får biträdas av en person men vid behov och med kollegiets medgivande får flera personer (ställföreträdare, assistenter och nationella experter) biträda den nationella medlemmen.

Någon av dessa biträdande medlemmar kan ersätta den nationella medlemmen.

Kollegiet består av samtliga nationella medlemmar. Varje nationell medlem har en röst.

Om Eurojust har ett samarbetsavtal med ett land utanför EU kan sambandsåklagare från det landet stationeras vid Eurojust. För närvarande (2013) finns sambandsåklagare från Norge och USA på Eurojust.

Sekretariaten för det europeiska rättsliga nätverket (ERN), nätverket för kontaktpunkter för bekämpning av folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser samt nätverket för gemensamma utredningsgrupper är också placerade på Eurojust.


Eurojusts syfte

Eurojust skall förbättra det straffrättsliga samarbetet mellan medlemstaterna när det gäller rättsliga förfaranden och verkställighet av beslut.

Eurojust skall i samband med utredningar och åtal som berör två eller flera medlemsstater, stimulera och förbättra samordningen mellan de nationella myndigheterna genom att beakta framställningar från behöriga myndigheter i medlemsstaterna och information som lämnas av organ som är behöriga enligt regler som antagits i enlighet med fördragen.

Dessutom förbättra samarbetet mellan de behöriga myndigheterna, särskilt genom att underlätta internationell ömsesidig rättslig hjälp och verkställande av europeiska arresteringsorder.

Eurojust skall ge stöd till de behöriga myndigheterna för att öka effektiviteten i utredningar och åtal. Organet kan bistå i utredningar och åtal mellan ett medlemsland och ett icke-medlemsland, eller mellan ett medlemsland och kommissionen rörande brott som riktar sig mot Europeiska unionens ekonomiska intressen.

Eurojust skall höja effektiviteten hos nationella myndigheter som utreder och väcker åtal rörande grov gränsöverskridande och organiserad brottslighet, t. ex. terrorism, människohandel, narkotikahandel, bedrägeri och penningtvätt, så att brottslingar snabbt och effektivt kan ställas inför rätta.


Eurojusts mål

Målen för Eurojust skall vara följande:

1998-2019, Sören Odensåker, Mailadress: soren.odensaker@comhem.se

Detta innehåll baseras på tanken om trovärdighet, saklighet och opartiskhet samt oberoende i förhållande till ekonomiska, politiska, religiösa, privata eller andra särintressen. Dessutom med ett källkritiskt betraktelsesätt.