Europeiska Unionen, EU


 

Europaparlamentet

Innehåll:

Inledning

Europaparlamentet, Bryssel

Foto: Europeiska Unionen

Europaparlamentet i BrysselFördraget består av två delar "Fördraget om Europeiska unionen" och "Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt". Dessa båda fördrag har samma rättsliga värde.

I "Fördraget om Europeiska unionen" avdelning III "Institutionella bestämmelser" artikel 13 anges att en av Unionens institutioner skall vara Europaparlamentet.

Enligt artikel 14 i "Fördraget om Europeiska unionen" skall Europaparlamentet tillsammans med rådet lagstifta och utöva budgetfunktionen. Det ska utöva politisk kontroll och ha rådgivande funktion i enlighet med de villkor som fastställs i fördragen. Det ska välja kommissionens ordförande.

Europaparlamentet ska vara sammansatt av företrädare för unionens medborgare. Medborgarna ska företrädas med degressiv proportionalitet, med minst sex ledamöter per medlemsstat. Ingen medlemsstat får tilldelas fler än 96 platser.

Europeiska rådet ska på Europaparlamentets initiativ och med dess godkännande med enhällighet anta ett beslut om Europaparlamentets sammansättning, varvid principerna ovan ska respekteras.

I "Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt" sjätte delen avdelning I "Institutionella bestämmelser" kapitel 1 avsnitt 1 artikel 223 skall Europaparlamentet utarbeta ett utkast till nödvändiga bestämmelser för val av dess ledamöter genom allmänna direkta val enligt en i alla medlemsstater enhetlig ordning eller i enlighet med principer som är gemensamma för alla medlemsstater.

Rådet ska fastställa de nödvändiga bestämmelserna med enhällighet i enlighet med ett särskilt lagstiftningsförfarande och efter godkännande av Europaparlamentet, som ska besluta med en majoritet av sina ledamöter. Bestämmelserna träder i kraft efter det att de har godkänts av medlemsstaterna i enlighet med deras respektive konstitutionella bestämmelser.

Europaparlamentet ska, på eget initiativ genom förordningar i enlighet med ett särskilt lagstiftningsförfarande, efter yttrande från kommissionen och sedan rådet gett sitt godkännande, fastställa regler och allmänna villkor för hur dess ledamöter ska utföra sina åligganden. Alla regler eller villkor som rör beskattning av ledamöter eller före detta ledamöter kräver enhällighet i rådet.

Enligt artikel 229 skall Europaparlamentet hålla en årlig session. Det ska sammanträda utan särskild kallelse den andra tisdagen i mars.

Europaparlamentet får sammanträda till extra sammanträdesperiod på begäran av en majoritet av sina ledamöter samt på begäran av rådet eller kommissionen.

Enligt artikel 231 skall Europaparlamentet besluta med majoritet av de avgivna rösterna om inte annat föreskrivs i fördragen.

Europaparlamentets talman

Europaparlamentet ska välja sin ordförande och sitt presidium bland sina ledamöter.

Foto: David-Maria Sassoli

David SassoliDen italienska socialdemokraten David-Maria Sassoli valdes till talman i EU-parlamentet den 3 juli 1919 för perioden 2019-2024. Han fick 345 ja-röster av 667 avlagda röster i den andra valomgången.

David Sassoli föddes i Florens den 30 maj 1956. Han har varit Europaparlamentariker sedan 2009 och valdes om för en tredje mandatperiod i samband med senaste EU-valet i maj.

Han är medlem av det italienska partiet Partito Democratico, som sitter i samma politiska grupp i Europaparlamentet som de svenska Socialdemokraterna.

Han har varit Europaparlamentariker sedan 2009 och valdes om för en tredje mandatperiod i samband med senaste EU-valet i maj.

I ett kort inledningsanförande inför Europaparlamentet i Strasbourg tackade David Sassoli först ledamöterna för deras förtroende. Han sa sedan att: ”De senaste månaderna har alltför många människor spätt på klyftor och konflikter som vi trodde var en sorglig påminnelse om vår historia. Men i stället har medborgarna visat att de fortfarande tror på det europeiska projektet, den enda väg som är möjlig för att kunna svara upp mot de globala utmaningar vi står inför."

”Vi måste ha styrkan att blåsa nytt liv i vår integrationsprocess, förändra vår union så att vi kan svara starkare mot våra medborgares behov och erbjuda riktiga lösningar på deras bekymmer.”

David Sassoli lyfte också fram de prioriteringar som Europaparlamentet måste fokusera på de kommande åren. ”Vi står mitt i viktiga omvandlingar: ungdomsarbetslöshet, migration, klimatförändringar, den digitala revolutionen och den nya världsordningen, som kräver nya idéer och nytt mod.”


Mandatfördelningen

Mandaten till parlamentet fördelas mellan länderna med utgångspunkt i antalet invånare, men inte proportionellt. De små länderna (som Sverige) är överrepresenterade.

Mandatfördelningen i Europaparlamentet 2019-2024

Tyskland

96

Belgien 21 Bulgarien

17

Lettland 8
Frankrike

79

Grekland 21 Danmark

14

Slovenien 8
Italien

76

Portugal 21 Finland

14

Estland 7
Spanien

59

Tjeckien 21 Slovakien

14

Cypern 6
Polen

52

Ungern 21 Irland

13

Luxemburg 6
Rumänien

33

Sverige 21 Kroatien

12

Malta 6
Nederländerna

29

Österrike 19 Litauen

11

   
Totalt 705

Det verkliga antalet ledamöter kan tillfälligtvis vara annorlunda innan nya ledamöter har ersatt ledamöter som lämnat parlamentet under mandatperioden.

Efter Storbritanniens utträde kommer Europaparlamentet att ha 705 ledamöter.


Val av Europaparlaments ledamöter

Enligt artikel 14 i "Fördraget om Europeiska unionen" skall Europaparlamentets medlemmar väljas genom allmänna, direkta, fria och hemliga val för en period av fem år.

Valdeltagande i Europaparlamentsvalen i hela EU

EU-valdeltagadeTill valet i juni 2009 beslutade varje EU-land var för sig hur valet av deras ledamöter skulle gå till.

Denna ordning gäller tills europaparlamentet har utarbetat ett förslag till allmänna direkta val enligt en i alla medlemsstater enhetlig ordning eller i enlighet med principer som är gemensamma för alla medlemsstater.

När Europaparlamentet har antagit ett sådant förslag med en majoritet av sina ledamöter skall ministerrådet enhälligt fastställa bestämmelser om detta och rekommendera medlemsstaterna att anta bestämmelserna i enlighet med deras konstitutionella föreskrifter.

Efter flera diskussioner om olika tvistefrågor har ministerrådet och Europaparlamentet till sist enats om följande fyra punkter som innebär att valet till Europaparlamentet år 2009 harmoniserades:

 

Valen till Europaparlamentet kännetecknas dock av vissa gemensamma regler:


Partigrupperna

Alla Europas större politiska strömningar finns representerade i parlamentet från den yttersta vänstern till den yttersta högern.

EU-mandatfordelningTolv ordinarie möten hålls i Strasbourg, Frankrike medan extramöten förläggs till Bryssel.

När parlamentet sammanträder sitter ledamöterna grupperade efter partitillhörighet och inte efter vilket land de kommer ifrån.

Ledamöterna representerar inte sitt land utan sina väljare och partigrupp.

Det finns uppemot 100 olika nationella politiska partier som är organiserade i ett begränsat antal politiska grupper (för närvarande åtta).

Det minsta antalet ledamöter som krävs för att bilda en politisk grupp har fastställts till 25 om de kommer från minst en fjärdedel (sju) av medlemsstaterna.

De grupplösa ledamöterna regleras i europaparlamentets arbetsordning Avdelning I artikel 35:

Ledamöter som inte tillhör någon politisk grupp ska ha tillgång till ett sekretariat. Närmare föreskrifter ska fastställas av presidiet på förslag av generalsekreteraren. Presidiet ska avgöra sådana ledamöters ställning och parlamentariska rättigheter.

Presidiet ska fastställa bestämmelser om tillhandahållande, utnyttjande och kontroll av anslag som förs in i parlamentets budget för att täcka de grupplösa ledamöternas utgifter för sekretariat och administrativa resurser.

Det finns en nionde politisk grupp, Grupplösa, NI.

De åtta partigrupperna är:


Utskotten

En stor del av parlamentets egentliga arbete utförs i de 20 utskotten som omfattar alla unionens verksamhetsområden:

Utskottet för utrikesfrågor

Detta utskott ansvarar för ärenden som rör följande områden:

  1. Den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP) och den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken (GSFP). Utskottet biträds i detta sammanhang av ett underutskott för säkerhet och försvar.

  2. Förbindelser med andra EU-institutioner, organ, FN och andra internationella organisationer och interparlamentariska församlingar när det gäller frågor som hör till utskottets behörighetsområde.

  3. Fördjupning av de politiska förbindelserna med tredje land, särskilt länderna i unionens omedelbara närhet, med hjälp av omfattande samarbets- och stödprogram eller internationella avtal, till exempel associerings- och partnerskapsavtal.

  4. Inledande, genomförande och avslutande av förhandlingar om europeiska staters anslutning till Europeiska unionen.

  5. Mänskliga rättigheter, skydd av minoriteter och främjandet av demokratiska värden i tredje land. Utskottet biträds i detta sammanhang av ett underutskott för mänskliga rättigheter. Utan att det påverkar tillämpningen av relevanta bestämmelser skall ledamöter från andra utskott och organ med ansvar på detta område inbjudas att delta i underutskottets sammanträden.

Utskottet skall samordna arbetet i de gemensamma parlamentariska kommittéerna, de parlamentariska samarbetskommittéerna och de interparlamentariska delegationerna samt i de ad hoc-delegationer och valövervakningsdelegationer som faller inom dess behörighetsområde. Utskottet förelägger inom detta behörighetsområde det behöriga utskottet förslag till valövervakningsuppdrag och kontrollerar resultatet av dessa.

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling

Detta utskott ansvarar för ärenden som rör följande områden:

  1. Genomförande och utveckling av den gemensamma jordbrukspolitiken.

  2. Landsbygdens utveckling, däribland verksamhet som bedrivs med hjälp av relevanta finansiella instrument.

  3. Lagstiftning om
    1. veterinärmedicinska frågor och växtskyddsfrågor samt djurfoder, förutsatt att åtgärderna inte syftar till att skydda mot risker för människans hälsa,
    2. djuruppfödning och djurskydd.

  4. Förbättring av kvaliteten på jordbruksprodukter.

  5. Tillgång på jordbruksråvaror.

  6. Gemenskapens växtsortsmyndighet.

  7. Skogsbruk.

Budgetutskottet

Detta utskott ansvarar för ärenden som rör följande områden:

  1. Den fleråriga finansieringsramen för unionens inkomster och utgifter samt unionens system med egna medel.

  2. Parlamentets budgetbefogenheter, det vill säga unionens budget samt förhandling om och genomförande av interinstitutionella avtal på detta område.

  3. Parlamentets budgetberäkning i enlighet med det förfarande som fastställs i arbetsordningen.

  4. Budgeten för de decentraliserade organen.

  5. Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet.

  6. Europeiska utvecklingsfondens budgetering. Utskottet får dock inte inkräkta på behörighetsområdet för det utskott som ansvarar för AVS-EG-partnerskapsavtalet.

  7. Alla gemenskapsakters budgetmässiga följder och deras förenlighet med den fleråriga finansieringsramen. Utskottet får dock inte inkräkta på berörda utskotts behörighetsområden.

  8. Bevakning och utvärdering av genomförandet av den aktuella budgeten, oavsett vad som anges i artikel 72.1, anslagsöverföringar, förfaranden i anslutning till tjänsteförteckningar, administrativa anslag och yttranden över projekt som gäller byggnader med avsevärda ekonomiska konsekvenser.

  9. Budgetförordningen, med undantag av frågor som rör budgetgenomförande, budgetförvaltning och budgetkontroll.

Utskottet för ekonomi och valutafrågor

Detta utskott ansvarar för ärenden som rör följande områden:

  1. Unionens ekonomiska politik och penningpolitik, Ekonomiska och monetära unionens funktion och det europeiska valuta- och finanssystemet (inklusive förbindelserna med berörda institutioner och organisationer).

  2. Den fria rörligheten för kapital och betalningar (gränsöverskridande betalningar, enhetligt betalningsområde, betalningsbalans, kapitalrörelser och in- och utlåningspolitik, kontroll av kapitalrörelser som har sitt ursprung i tredje land, åtgärder i syfte att främja unionens kapitalutförsel).

  3. Internationella valuta- och finanssystemet (inklusive förbindelserna med finansiella och monetära institutioner och organisationer).

  4. Bestämmelserna om konkurrens och statligt eller offentligt stöd.

  5. Skattebestämmelser.

  6. Reglering och övervakning av finansiella tjänster, institutioner och marknader, inklusive finansiell rapportering, revision, bokföringsbestämmelser, bolagsförvaltning och andra bolagsrättsliga frågor som särskilt rör finansiella tjänster.

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

Detta utskott ansvarar för ärenden som rör följande områden:

  1. Unionens industripolitik och tillämpning av ny teknik, bland annat åtgärder som rör små och medelstora företag.

  2. Unionens forskningspolitik, bland annat spridning och utnyttjande av forskningsresultat.

  3. Rymdpolitik.

  4. Verksamhet vid det gemensamma forskningscentrumet och centralbyrån för åtgärder inom kärnfysikområdet liksom JET, ITER och andra projekt inom samma område.

  5. Gemenskapsåtgärder som rör energipolitik i allmänhet, säkerhet när det gäller energiförsörjning och energieffektivitet, bland annat upprättande och utveckling av transeuropeiska nät för infrastruktur inom energisektorn.

  6. Euratomfördraget och Euratoms försörjningsbyrå, kärnsäkerhet, avveckling och avfallshantering inom kärnkraftsområdet.

  7. Informationssamhället och informationsteknik, bland annat upprättande och utveckling av transeuropeiska nät för infrastruktur inom telekommunikationssektorn.

Utskottet för rättsliga frågor

Detta utskott ansvarar för ärenden som rör följande områden:

  1. Tolkning och tillämpning av EU-rätten, unionens rättsakters överensstämmelse med primärrätten, inbegripet valet av rättslig grund för rättsakterna och respekten för subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna.

  2. Tolkning och tillämpning av folkrätten, i den utsträckning Europeiska unionen berörs.

  3. Förenkling av gemenskapsrätten, särskilt förslag till kodifiering av gemenskapslagstiftningen.

  4. Rättsligt skydd för parlamentets rättigheter och befogenheter, särskilt vid parlamentets deltagande i processer inför domstolen och förstainstansrätten.

  5. Gemenskapsrättsakter som påverkar medlemsstaternas rättsordning inom följande områden:
   1. Civilrätt och handelsrätt 
   2. Bolagsrätt
   3. Immaterialrätt   
   4. Processrätt

  6. Miljöansvar och påföljder vid miljöbrott.

  7. Etiska frågor i samband med ny teknik inom ramen för förstärkt samarbete med berörda utskott.

  8. Ledamotsstadgan och tjänsteföreskrifterna för Europeiska gemenskapernas personal.

  9. Privilegier och immunitet samt granskning av bevis för nyvalda ledamöter.

  10. Domstolens organisation och ställning.

  11. Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller).

Utskottet för sysselsättning och socialfrågor

Detta utskott ansvarar för ärenden som rör följande områden:

  1. Sysselsättningspolitik och alla aspekter av socialpolitik, exempelvis arbetsvillkor, social trygghet och socialt skydd.

  2. Åtgärder beträffande arbetsmiljö.

  3. Europeiska socialfonden.

  4. Yrkesutbildningspolitik, inklusive yrkeskvalifikationer.

  5. Fri rörlighet för arbetstagare och pensionärer.

  6. Dialogen mellan arbetsmarknadens parter.

  7. Alla former av diskriminering på arbetsplatsen och arbetsmarknaden, med undantag av könsdiskriminering.

  8. Förbindelser med följande organ:
   1. Europeiskt centrum för utveckling av yrkesutbildning (Cedefop)
   2. Europeiska fonden för förbättring av arbets- och levnadsvillkor
   3. Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen
   4. Europeiska arbetsmiljöbyrån

Förbindelser med andra berörda EU-organ och internationella organisationer.

Utskottet för transport och turism

Detta utskott ansvarar för ärenden som rör följande områden:

  1. Utveckling av en gemensam politik för transporter på järnväg, landsväg och inre vattenväg samt sjöfart och luftfart, särskilt inom följande områden:
   1. Gemensamma regler för transporter inom Europeiska unionen.
   2. Upprättande och utveckling av transeuropeiska nät för transportinfrastruktur.
   3. Tillhandahållande av transporttjänster och förbindelser på området transporter med tredje land.
   4. Transportsäkerhet.
   5. Förbindelser med internationella transportorganisationer.

  2. Posttjänster.

  3. Turism.

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

Detta utskott har ansvar för ärenden som rör följande områden:

  1. Miljöpolitik och miljöskyddsåtgärder, särskilt inom följande områden:
   1. Luft-, jord- och vattenföroreningar, avfallshantering och återvinning, farliga ämnen och beredningar, bullernivåer, klimatförändring och skydd av den biologiska mångfalden.
   2. En hållbar utveckling.
   3. Internationella och regionala åtgärder och avtal i syfte att skydda miljön.
   4. Återställande av miljöskador.
   5. Civilskydd.
   6. Europeiska miljöbyrån.

  2. Folkhälsa, särskilt inom följande områden:
   1. Program för särskilda åtgärder på folkhälsoområdet.
   2. Läkemedel och kosmetika.
   3. Hälsoaspekter av bioterrorism.
   4. Europeiska läkemedelsmyndigheten och Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar.

  3. Livsmedelssäkerhet, särskilt inom följande områden:
   1. Märkning av livsmedel och livsmedelssäkerhet.
   2. Veterinärlagstiftning som avser skydd mot hälsorisker för människor, kontroll av livsmedelsprodukter och system för livsmedelsproduktion med avseende på folkhälsan.
   3. Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och Kontoret för livsmedels- och veterinärfrågor. 

Utskottet för inre marknaden och konsumentskydd

Detta utskott har ansvar för ärenden som rör följande områden:

  1. Samordning på gemenskapsnivå av nationell lagstiftning när det gäller den inre marknaden och tullunionen, framför allt:
   1. Den fria rörligheten för varor, bland annat harmonisering av tekniska standarder.
   2. Etableringsrätten.
   3. Det fria tillhandahållandet av tjänster, med undantag av finanssektorn och postsektorn.

  2. Åtgärder som syftar till att identifiera och undanröja potentiella hinder för att den inre marknaden skall fungera.

  3. Främjande och skydd av konsumenternas ekonomiska intressen, med undantag av frågor som rör folkhälsa och livsmedelssäkerhet, när det gäller upprättandet av den inre marknaden.

Utskottet för kultur och utbildning

Detta utskott ansvarar för ärenden som rör följande områden:

  1. Europeiska unionens kulturella aspekter, framför allt
   1. förbättring av kunskaperna om och spridning av kultur
   2. skydd och främjande av kulturell och språklig mångfald
   3. bevarande och skydd av kulturarvet, kulturutbyte och konstnärligt skapande

  2. Unionens utbildningspolitik, däribland den högre Europautbildningen, främjande av systemet med Europaskolor och livslångt lärande.

  3. Audiovisuell politik och informationssamhällets kultur- och utbildningsaspekter.

  4. Ungdomspolitik och utveckling av en politik för idrott och fritid.

  5. Informations- och mediepolitik.

  6. Samarbete med tredje land på kultur- och utbildningsområdena och förbindelser med berörda internationella organisationer och institutioner.

Utskottet för utveckling

Detta utskott ansvarar för ärenden som rör följande områden:

  1. Främjande, tillämpning och övervakning av unionens politik för utvecklingssamarbete, däribland följande:
   1. Politisk dialog med utvecklingsländerna, bilateralt och i berörda internationella organisationer och interparlamentariska forum.
   2. Bistånd till och samarbetsavtal med utvecklingsländerna.
   3. Främjande av demokratiska värden, god förvaltningssed och mänskliga rättigheter i utvecklingsländerna.

  2. Partnerskapsavtal inom ramen för AVS-EU och förbindelser med relevanta organ.

  3. Parlamentets medverkan i valövervakningsuppdrag, när så är lämpligt i samarbete med andra berörda utskott och delegationer.

Utskottet skall samordna arbetet i de interparlamentariska delegationer och de ad hoc-delegationer som hör till utskottets behörighetsområde.

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga- och inrikesfrågor

Detta utskott ansvarar för ärenden som rör följande områden:

  1. Skyddet inom unionens territorium av de medborgarliga rättigheter, de mänskliga rättigheter och de grundläggande rättigheter, inklusive skydd av minoriteter, som slås fast i fördragen och Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

  2. Åtgärder som krävs för att bekämpa alla former av diskriminering, med undantag av diskriminering på grund av kön eller diskriminering på arbetsplatsen och på arbetsmarknaden.

  3. Lagstiftning om öppenhet och skydd för enskilda när det gäller behandling av personuppgifter.

  4. Förverkligande och fördjupning av ett område med frihet, säkerhet och rättvisa, framför allt följande:
   1. Åtgärder när det gäller personers inresa och rörlighet, asyl- och migrationsfrågor samt rättsligt samarbete och förvaltningssamarbete i civilrättsliga frågor.
   2. Åtgärder som rör en integrerad förvaltning av de yttre gränserna.
   3. Åtgärder när det gäller polissamarbete och straffrättsligt samarbete.

  5. Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk och Europeiska centrumet för övervakning av rasism och främlingsfientlighet, Europol, Eurojust och Cepol och andra organ och kontor inom samma område.

  6. Fastslående av en klar risk för att en medlemsstat allvarligt åsidosätter principer som är gemensamma för medlemsstaterna.

Utskottet för konstitutionella frågor

Detta utskott ansvarar för ärenden som rör följande områden:

  1. Institutionella aspekter av den europeiska integrationen, särskilt i samband med förberedande och genomförande av konvent och regeringskonferenser.

  2. Genomförande av EU-fördraget och utvärdering av hur det fungerar.

  3. De institutionella konsekvenserna av unionens utvidgningsförhandlingar.

  4. Interinstitutionella förbindelser, däribland granskning av interinstitutionella avtal, som avses i artikel 120.2 i arbetsordningen, innan de godkänns i plenum.

  5. Enhetlig valordning.

  6. Europeiska politiska partier. Utskottet får dock inte inkräkta på presidiets behörighetsområde.

  7. Fastslående av att det finns en klar risk för att en medlemsstat allvarligt och ihållande åsidosätter principer som är gemensamma för medlemsstaterna.

  8. Tolkning och tillämpning av arbetsordningen och förslag till ändring av denna.

Budgetkontrollutskottet

Detta utskott ansvarar för ärenden som rör följande områden:

  1. Kontroll av genomförandet av unionens och Europeiska utvecklingsfondens budget samt beslut om ansvarsfrihet som skall fattas av parlamentet, inklusive det interna förfarandet för ansvarsfrihet och alla andra åtgärder som följer av dessa beslut eller deras genomförande.

  2. Avslutande av räkenskaperna, framläggande av räkenskaperna och revision av räkenskaper och balansräkningar för Europeiska unionen, dess institutioner och alla organ som finansieras av Europeiska unionen, däribland uppförandet av de avsatta medel som skall överföras samt reglerandet av konton.

  3. Kontroll av Europeiska investeringsbankens finansiella verksamhet.

  4. Kontroll av kostnadseffektiviteten av gemenskapens olika finansieringsåtgärder vid genomförandet av unionens olika politikområden.

  5. Granskning av bedrägerier och oegentligheter vid genomförandet av unionens budget, åtgärder i syfte att förebygga och åtala sådana fall och ett allmänt tillvaratagande av unionens ekonomiska intressen.

  6. Förbindelser med revisionsrätten, utnämning av dess ledamöter och granskning av dess rapporter.

  7. Budgetförordningen, när det gäller frågor som rör budgetgenomförande, budgetförvaltning och budgetkontroll.

Fiskeriutskottet

Detta utskott ansvarar för ärenden som rör följande områden:

  1. Den gemensamma fiskeripolitiken, dess utveckling och förvaltning.

  2. Bevarande av fiskbestånden.

  3. Den gemensamma organisationen av marknaden för fiskeriprodukter.

  4. Strukturpolitik inom fiskeri- och vattenbrukssektorerna, däribland de finansiella instrumenten för utveckling av fisket.

  5. Internationella fiskeriavtal.

Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhets mellan kvinnor och män

Detta utskott ansvarar för ärenden som rör följande områden:

  1. Fastställande, främjande och skydd av kvinnors rättigheter i unionen och gemenskapsåtgärder i samband med detta.

  2. Främjande av kvinnors rättigheter i tredje land.

  3. Politik för lika möjligheter, däribland lika möjlighet för kvinnor och män på arbetsmarknaden och lika behandling av kvinnor och män på arbetsplatsen.

  4. Undanröjande av alla former av könsdiskriminering.

  5. Genomförande och vidareutveckling av jämställdhetsperspektivet i alla sektorer (”gender mainstreaming”).

  6. Uppföljning och genomförande av internationella avtal och konventioner om kvinnors rättigheter.

  7. Informationspolitik med avseende på kvinnor.

Utskottet för internationell handel

Detta utskott ansvarar för ärenden som rör följande områden:

Inrättandet och genomförandet av unionens gemensamma handelspolitik och unionens externa ekonomiska förbindelser, särskilt inom följande områden:

  1. Finansiella, ekonomiska och handelsmässiga förbindelser med tredje land och regionala organisationer.

  2. Åtgärder beträffande teknisk harmonisering och standardisering på områden som omfattas av instrument inom folkrätten

  3. Förbindelser med berörda internationella organisationer och med organisationer som främjar regional och handelsmässig integration utanför unionen.

  4. Förbindelser med Världshandelsorganisationen (WTO), däribland dess parlamentariska dimension.

Utskottet skall hålla kontakt med berörda interparlamentariska delegationer och ad hoc-delegationer när det gäller de ekonomiska och handelsmässiga aspekterna av förbindelserna med tredje land.

Utskottet för regional utveckling

Detta utskott ansvarar för ärenden som rör följande områden:

  1. Regionalpolitik och sammanhållningspolitik, framför allt följande:
   1. Europeiska fonden för regional utveckling, Sammanhållningsfonden och andra instrument för Europeiska gemenskapens regionalpolitik.
   2. Bedömning av hur övrig EU-politik påverkar den ekonomiska och sociala sammanhållningen.
   3. Samordning av unionens strukturinstrument.
   4. De yttersta randområdena och öregionerna samt gränsöverskridande och interregionalt samarbete.
   5. Förbindelser med Regionkommittén, organisationer för interregionalt samarbete och med lokala och regionala myndigheter   

Utskottet för framställningar

Detta utskott ansvarar för ärenden som rör följande områden:

  1. Framställningar.

  2. Förbindelser med Europeiska ombudsmannen.

Förutom de 20 permanenta utskotten kan parlamentet även inrätta underutskott, tillfälliga utskott som behandlar problem av specifik karaktär eller undersökningskommittéer.

Utskotten förbereder arbete i församlingen genom att för varje ämne utse en ledamot till föredragande ("rapportör"). Utskotten kan även utarbeta ett betänkande på eget initiativ efter att ha ansökt om tillstånd till detta hos parlamentets ordförandekonferens.


Parlamentets regler

Europaparlamentet skall, efter att ha begärt ett yttrande från kommissionen och sedan ministerrådet genom enhälligt beslut gett sitt godkännande, fastställa regler och allmänna villkor för hur dess ledamöter skall utföra sina åligganden.

Kommissionens ledamöter får närvara vid samtliga sammanträden och skall på egen begäran få uttala sig på kommissionens vägnar. Kommissionen skall muntligen eller skriftligen besvara frågor som ställs till den av Europaparlamentet eller dess ledamöter.

Ministerrådet skall höras av Europaparlamentet under de förutsättningar som ministerrådet fastställer i sin arbetsordning.

Varje unionsmedborgare och varje fysisk eller juridisk person som är bosatt eller har sitt säte i en medlemsstat skall ha rätt att ensam eller tillsammans med andra medborgare eller personer göra en framställning till Europaparlamentet i frågor som hör till gemenskapens verksamhetsområden och som direkt berör honom.

Alla debatter i plenisalen och i utskotten sker med hjälp av simultantolkning. Om inte annat föreskrivs skall Europaparlamentet besluta med absolut majoritet av de avgivna rösterna.

Parlamentets arbetsordning

För EU:s åttonde mandatperiod som börja den 1 juli 2014 har Europaparlamentet fastställd sin arbetsordning. Dess avdelning I reglerar Europaparlamentets ledamöter, organ och politiska grupper. Avdelning II reglerar Europaparlamentets lagstiftnings- och budgetförfarande samt andra förfaranden.

Avdelning III reglerar yttre förbindelser. Avdelning IV reglerar öppenhet och insyn. Avdelning V reglerar förbindelser med andra organ. Avdelning VI reglerar förbindelser med nationella parlament. Avdelning VII reglerar sessioner. Avdelning VIII reglerar utskott, undersökningskommittéer och delegationer. Avdelning IX reglerar framställningar. Avdelning X reglerar ombudsmannen.

Avdelning XI reglerar parlamentets generalsekretariat. Avdelning XII reglerar befogenheter gällande politiska partier på europeisk nivå. Avdelning XIII reglerar tillämpning och ändring av arbetsordningen. Avdelning XIV reglerar diverse bestämmelser, som unionens symboler.


Parlamentets uppgifter

Europaparlamentet skall välja sin ordförande (talman) för 2,5 år och sitt presidium bland sina ledamöter. Förutom talmannen ska 14 vice talmän och sex s. k kvestorer också väljas. En kvestor har som uppgift att bevaka ledamöternas administrativa och ekonomiska intressen.

Talmännen

Vice talmännen leder sammanträdena i kammaren, representerar parlamentet utåt, leder föhandlingarna med ministerrådet inom ramen för förlikningsprocessen och beslutar om parlamentets förvaltning, inklusive tillsättningen av högre tjänstemän.

Ordförandekonferensen

Ordförandekonferens består av parlamentets ordförande och ledarna för de politiska grupperna. Detta organ är bland annat ansvarig för organisationen av parlamentets arbete och uppställningen av dagordningen för plenarsammanträdena.

Parlamentets presidium

Talmannen, de fjorton vice talmännen och de fem kvestorerna utgör tillsammans parlamentets presidium och mandattiden är två och ett halvt år för samtliga. Kvestorerna är medlemmar av presidiet med rådgivande funktion. Talmannen har utslagsröst vid lika röstetal vid omröstningar i presidiet.

Enligt arbetsordningen ska "hänsyn tas till behovet att säkerställa en för medlemsstaterna och de politiska åsiktsriktningarna genomgående rättvis representation". Presidiet har bl. a. till uppgift att avgöra frågor som rör sammanträdesordningen, utarbeta parlamentets preliminära budgetberäkning och utse generalsekreterare.

Har möjlighet att lägga fram lämpliga förslag

Europaparlamentet får genom beslut av en majoritet av sina ledamöter anmoda kommissionen att lägga fram lämpliga förslag i frågor som enligt Europaparlamentets uppfattning kräver att en gemenskapsrättsakt utarbetas för att detta fördrag skall kunna genomföras.

Får ge nya politiska impulser

En viktig funktion för parlamentet är även att ge nya politiska impulser. Parlamentet kan anmoda kommissionen att lägga fram lämpliga förslag i frågor som enligt parlamentets uppfattning kräver att en rättsakt utarbetas för att fördraget ska kunna genomföras.


Parlamentets inflytande

Europaparlamentets roll har ökat inom EU. Parlamentet hade i början endast en rådgivande befogenhet inom EG:s beslutsprocess.

I dag ska ministerrådet och parlamentet gemensamt fatta beslut om budgeten. När budgetförfarandet är avslutat antar parlamentet budgeten och det är parlamentets ordförande som förklarar budgeten vara slutgiltigt antagen. Parlamentet har även rätten att förkasta budgetförslaget i dess helhet.

I artikel 289 i "Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt" står att: Ett beslut bestäms av Europaparlamentet och ministerrådet på förslag av kommissionen.


Kontrollmakten

Parlamentet sköter den övergripande politiska övervakningen av hur unionens politik genomförs. Den verkställande makten i unionen är delad mellan kommission och ministerrådet, och deras företrädare närvarar regelbundet i parlamentet. Ledamöter av parlamentet kan ställa muntliga och skriftliga frågor till kommissionen och ministerrådet.

Ministerrådets presidium och kommissionen ska regelbundet hålla parlamentet informerat om utvecklingen av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, GUSP.

Enskilda medborgare har möjlighet att genom parlamentet få till stånd en granskning av någon av de andra institutionerna.

I "Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt" sjätte delen avdelning I "Institutionella bestämmelser" kapitel 1 avsnitt 1 artikel 226 då Europaparlamentet fullgör sina uppgifter får det på begäran av en fjärdedel av sina ledamöter tillsätta en tillfällig undersökningskommitté för att – utan att detta inverkar på de befogenheter som genom fördragen tilldelas andra institutioner eller organ – undersöka påstådda överträdelser eller missförhållanden vid tillämpningen av unionsrätten, såvida inte de påstådda förhållandena är föremål för en domstolsprövning och domstolsförfarandet ännu inte har avslutats.

Den tillfälliga undersökningskommittén ska upplösas när den har överlämnat sin rapport.

I "Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt" sjätte delen avdelning I "Institutionella bestämmelser" kapitel 1 avsnitt 1 artikel 234 när ett förslag om misstroendevotum läggs fram rörande kommissionens verksamhet får Europaparlamentet inte ta ställning till förslaget förrän tidigast tre dagar efter det att detta framlagts och endast genom öppen omröstning.

Om förslaget om misstroendevotum antas med en majoritet av två tredjedelar av de avgivna rösterna och med en majoritet av Europaparlamentets ledamöter, ska kommissionens ledamöter kollektivt avgå, och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik ska avgå från de skyldigheter denna fullgör inom kommissionen. De ska kvarstå i sitt ämbete och fortsätta att handlägga löpande ärenden till dess att de har ersatts i enlighet med fördraget om Europeiska unionen. I så fall ska mandattiden för de kommissionsledamöter som utses att ersätta dem löpa ut samma dag som mandattiden skulle ha löpt ut för de kommissionsledamöter som har tvingats att kollektivt avgå.

Parlamentet behandlar kommissionens årliga rapporter om EU:s aktiviteter och hur kommissionen har förvaltat budgeten. Därefter kan parlamentet godkänna räkenskaperna och bevilja kommissionen "ansvarsfrihet" på grundval av revisionsrättens årsrapport.

1998-2020, Sören Odensåker, Mailadress: soren.odensaker@comhem.se

Detta innehåll baseras på tanken om trovärdighet, saklighet och opartiskhet samt oberoende i förhållande till ekonomiska, politiska, religiösa, privata eller andra särintressen. Dessutom med ett källkritiskt betraktelsesätt.