Europeiska Unionen, EU


 

Europeiska rådet

Innehåll:

Inledning

Fördraget består av två delar "Fördraget om Europeiska unionen" och "Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt". Dessa båda fördrag har samma rättsliga värde.

I "Fördraget om Europeiska unionen" avdelning III "Institutionella bestämmelser" artikel 13 anges att en av Unionens institutioner skall vara Europeiska rådet.

Europeiska Rådets möte den 18 oktober 2018

Foto: Europeiska Unionens Råd

EuropeiskaunionenradEnligt artikel 15 i "Fördraget om Europeiska unionen" skall Europeiska rådet bestå av medlemsstaternas stats- eller regeringschefer samt av sin ordförande och kommissionens ordförande.

Unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik ska delta i dess arbete.

Europeiska rådet ska sammanträda två gånger per halvår efter kallelse av sin ordförande.

Om dagordningen kräver det, kan var och en av Europeiska rådets medlemmar besluta att den ska biträdas av en minister och, när det gäller kommissionens ordförande, av en ledamot av kommissionen.

Om situationen kräver det, ska ordföranden sammankalla ett extra möte i Europeiska rådet. Europeiska rådet ska besluta med konsensus, om inte annat föreskrivs i fördragen.

I "Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt" sjätte delen avdelning I "Institutionella bestämmelser" kapitel 1 avsnitt 2 artikel 235 anges att när Europeiska rådet beslutar genom omröstning, får dess ordförande och kommissionens ordförande inte delta i omröstningen.

Europeiska rådet ska besluta med enkel majoritet i procedurfrågor och när det antar sin arbetsordning.

Enligt praxis hålls Europeiska rådets möten vanligen rum i Bryssel, i Justus Lipsius-byggnaden.

Minst två gånger om året samlas Europeiska rådet under ordförandeskap av stats- eller regeringschefen i den medlemsstat som innehar ordförandeskapet i rådet.

Ordförandeskapets slutsatser offentliggörs efter varje möte.

I praktiken sammanträder Europeiska rådet minst fyra gånger om året och extra toppmöten anordnas vid behov.

Sedan år 2000 handlar det sammanträde som hålls i mars månad varje år om ekonomiska, sociala och miljömässiga frågor, i enlighet med den strategi som fastställdes i Lissabon.


Uppgifter

Enligt artikel 15 i "Fördraget om Europeiska unionen" skall Europeiska rådet ge unionen de impulser som behövs för dess utveckling och bestämma dess allmänna politiska riktlinjer och prioriteringar. Det skall inte ha någon lagstiftande funktion.

Europeiska rådet skall lämna en rapport till Europaparlamentet efter varje sammanträde samt en skriftlig årsrapport om unionens framsteg.


Regeringskonferens

När Europeiska rådet beslutar sig för att ändra i EU:s grundlag (fördraget) kallas dessa möten för regeringskonferenser. I fördraget finns grundläggande regler och ramar för institutionerna och samarbetet.


Europeiska rådets ordförande

Enligt artikel 15 i "Fördraget om Europeiska unionen" skall Europeiska rådet välja sin ordförande med kvalificerad majoritet för en mandatperiod av två och ett halvt år, som kan förnyas en gång.

I händelse av förhinder eller allvarlig försummelse får Europeiska rådet avbryta ordförandens mandat enligt samma förfarande.

Europeiska rådets ordförande ska på sin nivå och i denna egenskap representera unionen utåt i de frågor som omfattas av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, utan att de befogenheter åsidosätts som har tilldelats unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Europeiska rådets ordförande får inte inneha ett nationellt mandat.

Europeiska rådet fattar oftast beslut genom konsensus. I vissa specifika fall som anges i EU-fördragen beslutar det dock med enhällighet eller med kvalificerad majoritet.

Europeiska rådets ordförande skall:

Foto: Europeiska Unionens Råd

CharlesMichel Den 2 juli 2019 valde EU:s stats- och regeringschefer Charles Michel till Europeiska rådets ordförande. Han valdes till Belgiens liberala premiärminister under perioden 1 december 2019–31 maj 2022. Charles Michel, född 21 december 1975 i Namur, är en belgisk jurist och politiker.

"Det är en ansvarsfull uppgift att vara ordförande för Europeiska rådet och det är en uppgift som jag kommer att utföra med övertygelse. Mitt mål är ett enat Europa med respekt för medlemsländerna och deras nationella mångfald. Det centrala i Europatanken och Europeiska unionen är solidaritet, frihet och ömsesidig respekt. Dessa värden kommer jag att slå vakt om och värna."

Han spelade en viktig roll i sitt politiska parti, det liberala partiet MR (Mouvement Réformateur), som talesman (2004–2011) och därefter som partiledare (2011–2014).


Storbritanniens utträde ur EU

Den 29 mars 2017 har Storbritannien lämnat in till Europeiska rådet en begäran om utträde ur EU enligt artikel 50 i EU:s fördrag.

1.   Varje medlemsstat får i enlighet med sina konstitutionella bestämmelser besluta att utträda ur unionen.

2.   Den medlemsstat som beslutar att utträda ska anmäla sin avsikt till Europeiska rådet. Mot bakgrund av Europeiska rådets riktlinjer ska unionen förhandla fram och ingå ett avtal med denna stat där villkoren för dess utträde fastställs, med beaktande av dess framtida förbindelser med unionen. Detta avtal ska förhandlas i enlighet med artikel 188n.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Det ska ingås på unionens vägnar av rådet som ska besluta med kvalificerad majoritet efter Europaparlamentets godkännande.

3.   Fördragen ska upphöra att vara tillämpliga på den berörda staten från och med den dag då avtalet om utträde träder i kraft eller, om det inte finns något sådant avtal, två år efter den anmälan som avses i punkt 2, om inte Europeiska rådet i samförstånd med den berörda medlemsstaten med enhällighet beslutar att förlänga denna tidsfrist.

4.   Vid tillämpning av punkterna 2 och 3 får den medlem i Europeiska rådet och rådet som företräder den medlemsstat som utträder inte delta, vare sig i de överläggningar eller i de beslut i Europeiska rådet och rådet som rör den medlemsstaten.

Kvalificerad majoritet ska definieras i enlighet med artikel 205.3 b i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

5.   Om den stat som har utträtt ur unionen begär att på nytt få ansluta sig, ska dess begäran omfattas av förfarandet i artikel 49.

Enligt fördraget kommer Storbritannien att lämna EU två år efter att utträdet har inlämnats alltså den 29 mars 2019. Storbritanniens utträde har skjutits upp.

Vid Europeiska rådets extra möte den 10 april 2019 enades EU-ländernas ledare om en förlängning av artikel 50-tidsfristen till den 31 oktober 2019. Om utträdesavtalet ratificeras av båda sidorna innan dess kommer Storbritannien att lämna EU den första dagen i påföljande månad. Beslutet fattades i samförstånd med Storbritannien.

1998-2020, Sören Odensåker, Mailadress: soren.odensaker@comhem.se

Detta innehåll baseras på tanken om trovärdighet, saklighet och opartiskhet samt oberoende i förhållande till ekonomiska, politiska, religiösa, privata eller andra särintressen. Dessutom med ett källkritiskt betraktelsesätt.