Europeiska Unionen, EU


 

Europeiska polisbyrån, EUROPOL

Innehåll:

Inledning

Den 26 juli 1995 belutade ministerrådet att inrätta en europeisk polisbyrå, Europol. Byrån startade sin verksamhet den 1 juli 1999 sedan alla EU-länder hade undertecknat Europolkonventionen.

Den 6 april 2009 beslutade ministerrådet att den Europeiska polisbyrån blir en gemenskapsbyrå från och med den 1 januari 2010. Europol blev därmed en fullödig EU-byrå med nya rättsliga ramar och utökat mandat. Den ändrade ställningen syftar till att förbättra Europols operativa och administrativa funktion.

EuropolEuropol har sitt säte i Haag, Nederländerna.

Europol har inga verkställande befogenheter, till skillnad från polisen i medlemsstaterna. Den får varken gripa personer eller göra husrannsakan.

Europols uppgift är att underlätta informationsutbytet mellan medlemsländerna, analysera informationen och samordna medlemsländernas insatser.

Genom beslutet utvidgas också Europols mandat till att omfatta allvarlig brottslighet utan strikt koppling till organiserad brottslighet i syfte att underlätta Europols stöd till medlemsstaterna vid gränsöverskridande brottsutredningar där inblandningen av organiserad brottslighet inte är uppenbar från början.

Europol finansieras genom EU:s allmänna budget. Europaparlamentet kontrollerar Europols verksamhet.

 

 

Foto: Europeiska Unionen


Europols syfte

Europols syfte är att hjälpa EU:s medlemsstater till närmare och effektivare samarbete i deras strävan att förebygga och bekämpa organiserad internationell brottslighet, och då särskilt:

Inom ramen för medlemsstaternas polissamarbete ska Europol:


Europols uppgifter

Europol är EU:s brottsbekämpande organ som sköter underrättelseverksamheten mellan polismyndigheterna i EU-länderna. Europols uppgift är att få till stånd ett närmare och mer effektivt samarbete mellan de brottsbekämpande myndigheterna för att förebygga och bekämpa organiserad brottslighet och terrorism.

Europol svarar inför ministerrådet - rättsliga och inrikes frågor, dvs. justitie- och inrikesministrarna från alla EU-länder.


European Cybercrime Centre (EC3)

Den 1 januari 2013 bildades det europeiska centret mot IT-brott. Centret är placerat hos polismyndigheten Europol i Haag, Nederländerna.

Dess uppdrag är att stärka EU-ländernas försvar mot den organiserade brottsligheten inom Internet. T. ex den organiserade brottslighetens bedrägeriverksamhet, samt spridning av barnövergreppsmaterial på nätet och attacker mot viktig infrastruktur i Europa.

Dessutom att spåra stulna kreditkortsuppgifter över gränserna, förhindra intrång hos internetbanker och att tidigt varna för nya hot och virusattacker. Centret ska också samordna polisinsatser och hjälpa till i utredningar, till exempel genom att undersöka hårddiskar som beslagtagits från barnsexförbrytare.

Centret har fem huvuduppgifter:

1998-2019, Sören Odensåker, Mailadress: soren.odensaker@comhem.se

Detta innehåll baseras på tanken om trovärdighet, saklighet och opartiskhet samt oberoende i förhållande till ekonomiska, politiska, religiösa, privata eller andra särintressen. Dessutom med ett källkritiskt betraktelsesätt..