Europeiska Unionen, EU


 

Europeiska Investeringsbanken

Innehåll:

Inledning

Foto: Europeiska Unionen

EIBÅr 1958 bildades Europeiska investeringsbanken (EIB).

EIB-gruppen består av EIB och Europeiska investeringsfonden (EIF). Det organ riktar sig till små och medelstora företag i Europa med riskfinansiering.

Medlemmarna i Europeiska investeringsbanken är medlemsstaterna.

EIB har sitt säte på boulevard Konrad Adenauer i Luxemburg.

De två byggnaderna som finns till höger tillhör Europeiska investeringsbanken.

Byggnaden till vänsterr tillhör Europeiska unionens domstol.

EIB har 14 kontor i andra EU-länder.

EIB-kontor finns även i icke EU-länder som Ryssland, Kina, Australien, Egypten, Tunisien, Marocko, Kenya, Senegal och i Dominikanska republiken.

I "Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt" sjätte delen avdelning I "Institutionella bestämmelser" kapitel 4 artikel 308 skall Europeiska investeringsbanken vara en juridisk person.

EIB har i uppdrag att bidra till ekonomisk, social och regional sammanhållning via en balanserad utveckling av EU:s hela territorium.

Europeiska investeringsbankens stadga är såsom protokoll fogad till fördragen. Rådet kan med enhällighet i enlighet med ett särskilt lagstiftningsförfarande, på begäran av Europeiska investeringsbanken och efter att ha hört Europaparlamentet och kommissionen, eller på förslag av kommissionen och efter att ha hört Europaparlamentet och Europeiska investeringsbanken, ändra bankens stadga.


Bankens ledning

I EU:s fördrag, protokoll 5 "om Europeiska investeringsbankens stadga" skall banken förvaltas och ledas av ett bankens råd, en styrelse och en direktion.

Bankens råd

Bankens råd ska vara sammansatt av ministrar utsedda av medlemsstaterna. Bankens råd ska fastställa allmänna riktlinjer för bankens kreditpolitik i enlighet med unionens mål.

Om inte annat föreskrivs i denna stadga ska bankens råds beslut fattas med en majoritet av ledamöterna. Denna majoritet ska företräda minst 50 % av det tecknade kapitalet.

För kvalificerad majoritet ska det krävas 18 röster och 68 % av det tecknade kapitalet.

Att personligen närvarande eller företrädda ledamöter avstår från att rösta ska inte hindra att beslut nsom kräver enhällighet antas.

Bankens styrelse

Bankens styrelse bestå av 28 ledamöter och 18 suppleanter.

Ledamöterna ska utses av bankens råd för en tid av fem år, med en ledamot nominerad av varje medlemsstat och en nominerad av kommissionen.

Till ledamöter av styrelsen ska utses personer vilkas oavhängighet och duglighet inte kan ifrågasättas; de ska vara ansvariga endast gentemot banken.

Styrelsen ska besluta om att bevilja finansiering, särskilt i form av lån och garantier, samt om att ta upp lån; den ska fastställa räntesatserna för beviljade lån samt provisioner och andra avgifter.

Bankens direktion

Direktionen ska bestå av en ordförande och åtta vice ordförande, vilka på förslag av styrelsen ska utses av bankens råd för en tid av sex år. Deras mandat kan förnyas.

Bankens råd kan enhälligt ändra antalet ledamöter av direktionen.

Direktionen ska, under ordförandens ledning och under styrelsens kontroll, ansvara för bankens löpande verksamhet.

Den ska förbereda styrelsens beslut, särskilt i fråga om upptagande av lån och beviljande av finansiering, särskilt i form av lån och garantier; den ska se till att dessa beslut verkställs.


Bankens uppgift

I "Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt" sjätte delen avdelning I "Institutionella bestämmelser" kapitel 4 artikel 309 ska Europeiska investeringsbanken ha till uppgift att genom att anlita kapitalmarknaderna och utnyttja egna medel bidra till en balanserad och störningsfri utveckling av den inre marknaden i unionens intresse.

I detta syfte ska den genom att bevilja lån och garantier utan vinstsyfte underlätta finansieringen av följande projekt inom alla områden av ekonomin:

När banken fullgör sina uppgifter ska den underlätta finansieringen av investeringsprogram i samband med stöd från strukturfonderna och andra av unionens finansieringsorgan.

1998-2019, Sören Odensåker, Mailadress: soren.odensaker@comhem.se

Detta innehåll baseras på tanken om trovärdighet, saklighet och opartiskhet samt oberoende i förhållande till ekonomiska, politiska, religiösa, privata eller andra särintressen. Dessutom med ett källkritiskt betraktelsesätt.