Europeiska Unionen, EU


 

Kommissionen

Innehåll:

Inledning

Fördraget består av två delar "Fördraget om Europeiska unionen" och "Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt". Dessa båda fördrag har samma rättsliga värde.

I "Fördraget om Europeiska unionen" avdelning III "Institutionella bestämmelser" artikel 13 anges att en av Unionens institutioner skall vara Europeiska kommissionen (kommissionen).

Enligt artikel 17 i "Fördraget om Europeiska unionen" skall kommissionen främja unionens allmänna intresse och ta lämpliga initiativ i detta syfte. Den ska säkerställa tillämpningen av fördragen och av de åtgärder som institutionerna antar i enlighet med fördragen. Den ska övervaka tillämpningen av unionsrätten under kontroll av Europeiska unionens domstol. Den ska genomföra budgeten och förvalta program. Den ska samordna, verkställa och förvalta i enlighet med de villkor som fastställs i fördragen.

Med undantag av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken samt övriga i fördragen angivna fall ska den representera unionen utåt. Den ska ta initiativ till unionens årliga och fleråriga programplanering för att få till stånd interinstitutionella avtal.

En unionslagstiftningsakt får antas endast på förslag av kommissionen, om inte annat föreskrivs i fördragen. Övriga akter ska antas på förslag av kommissionen om detta föreskrivs i fördragen.

I "Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt" sjätte delen avdelning I "Institutionella bestämmelser" kapitel 1 avsnitt 4 artikel 250 skall kommissionen fatta sina beslut med en majoritet av sina ledamöter.


Kommissionens ordförande

Enligt artikel 17 i "Fördraget om Europeiska unionen" skall med hänsyn till valen till Europaparlamentet och efter lämpligt samråd Europeiska rådet med kvalificerad majoritet föreslå Europaparlamentet en kandidat till befattningen som kommissionens ordförande.

Denna kandidat ska väljas av Europaparlamentet med en majoritet av dess ledamöter. Om denna kandidat inte får majoritet, ska Europeiska rådet med kvalificerad majoritet inom en månad föreslå en ny kandidat som ska väljas av Europaparlamentet i enlighet med samma förfarande.

Kommissionens ordförande skall:

En kommissionsledamot ska avgå om ordföranden begär detta. Unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik ska i enlighet artikel 18 avgå om ordföranden begär detta.

Jean-Claude Juncker

Foto: Europeiska kommissionen

Kommissionens ordförandeDen 15 juli 2014 valde Europaparlamentet Jean-Claude Juncker till kommissionens ordförande 2014-2019 med 422 ja-röster, 250 nej-röster, 47 nedlagda röster och 10 ogiltiga röster.

Juncker är den första demokratiskt valda kommissionensordförande. Han är först vald av Europaparlamentets största partigrupp, Europeiska Folkpartiets grupp (Kristdemokrater).

Därefter röstade 26 medlemsländers stats- och regeringschefer för Jean-Claude Juncker medan 2 medlemsländers stats- och regeringschefer röstade emot Jean-Claude Juncker som ordförande för kommissionen.

Luxemburgaren Jean-Claude Juncker har tidigare varit premiärminister i Luxemburg 1995-2013, ordförande för eurogruppen 2004-2013.

Dessutom har han innehaft olika ministerposter i Luxemburg 1984-2013.

 

 

Som kommissionens ordförande skall han företräda kommissionen i:

Den tyska politikern Ursula von der Leyen har valts till ny ordförande i EU-kommissionen för perioden 2019-2024. Hon fick 383 röster medan 327 röstade emot och 22 lade ner sina röster. Hon tillträder den 1 november 2019.


Unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

Foto: Europeiska kommissionen

MogheriniItalienskan Federica Mogherini är "Unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik" 2014-2019. Hon är dessutom vice ordförande i kommisionen.

Mogherin studerade statsvetenskap vid La Sapienzas universitet i Rom.

Hon blev vald till italienska parlamentet 2008.

Hon utnämndes till Italiens utrikesminister den 21 februari 2014. Hon var då 40 år och den yngste utrikesministern i Italiens historia.

Hon pratar flytande engelska och franska dessutom lite spanska.

 

 

Enligt artikel 18 i "Fördraget om Europeiska unionen" skall Europeiska rådet ska med kvalificerad majoritet och med godkännande av kommissionens ordförande utnämna unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Europeiska rådet kan avbryta den höga representantens mandatperiod i enlighet med samma förfarande.

Den höga representanten ska leda unionens gemensamma utrikes- och säkerhetspolitik. Den höga representanten ska genom sina förslag bidra till utformningen av denna politik och ska såsom rådets bemyndigade ställföreträdare verkställa den. Den höga representanten ska handla på samma sätt i fråga om den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken.

Den höga representanten ska vara ordförande i rådet i konstellationen utrikes frågor. Den höga representanten ska vara en av kommissionens vice ordförande. Den höga representanten ska säkerställa samstämmigheten i unionens yttre åtgärder.

Den höga representanten ska inom kommissionen ha det ansvar som vilar på kommissionen för de yttre förbindelserna och för samordningen av övriga delar av unionens yttre åtgärder. Vid utövandet av detta ansvar inom kommissionen och endast för dessa ansvarsområden ska den höga representanten omfattas av de förfaranden som reglerar kommissionens arbete så långt som det är förenligt med artikel 18 i "Fördraget om Europeiska unionen".


Kommissionens ledamöter

Kommissionen 2014-2019

Den 23 oktober 2014 godkände europaparlamentet med röstsiffrorna 423 röster för och 209 mot (67 nedlagda röster) den Europeiska kommissionen 2014-2019.

Foto: Europeiska kommissionen

KommissionenEnligt artikel 17 i "Fördraget om Europeiska unionen" skall kommissionens mandattid vara fem år.

Rådet ska i samförstånd med den valda ordföranden anta förteckningen över övriga personer som det föreslår till ledamöter av kommissionen. Dessa ska väljas på grundval av förslag från medlemsstaterna.

Ordföranden, unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och de övriga kommissionsledamöterna ska kollektivt godkännas vid en omröstning i Europaparlamentet.

På grundval av detta godkännande ska kommissionen utses av Europeiska rådet med kvalificerad majoritet. Kommissionen ska kollektivt vara ansvarig inför Europaparlamentet.

Europaparlamentet får rösta om misstroendevotum mot kommissionen i enlighet med fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Om ett sådant misstroendevotum antas, ska kommissionsledamöterna kollektivt avgå, och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik ska avgå från kommissionen.

Kommissionens ledamöter skall väljas på grundval av sin allmänna duglighet och sitt engagemang för Europa och bland personer vars oavhängighet inte kan ifrågasättas.

Den kommission som tillsätts mellan dagen för ikraftträdandet av Lissabonfördraget (1 december 2009) och den 31 oktober 2014 ska bestå av en medborgare från varje medlemsstat, inklusive ordföranden och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, som ska vara en av kommissionens vice ordförande.

I "Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt" sjätte delen avdelning I "Institutionella bestämmelser" kapitel 1 avsnitt 4 artikel 245 skall kommissionens ledamöter avhålla sig från varje handling som är oförenlig med deras skyldigheter. Medlemsstaterna ska respektera deras oberoende och inte söka påverka dem när de utför sina uppgifter.

Ledamöterna av kommissionen får inte under sin ämbetstid utöva någon annan avlönad eller oavlönad yrkesverksamhet. De ska när de tillträder avge en högtidlig försäkran att såväl under som efter sin ämbetstid respektera de förpliktelser som följer med ämbetet, särskilt deras skyldighet att iaktta redbarhet och visa omdöme vid mottagande av vissa uppdrag eller förmåner efter ämbetstiden.

Om dessa förpliktelser åsidosätts får domstolen, på begäran av rådet, som ska fatta beslut med enkel majoritet, eller kommissionen, allt efter omständigheterna besluta antingen att den berörda ledamoten ska avsättas från ämbetet enligt artikel 247 eller berövas rätten till pension eller andra förmåner i dess ställe.

Från och med den 1 november 2014

Från och med den 1 november 2014 består kommissionen av ett antal ledamöter, inklusive ordföranden och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, som motsvarar två tredjedelar av antalet medlemsstater, om inte Europeiska rådet med enhällighet beslutar att ändra detta antal.

Kommissionens ledamöter väljs bland medlemsstaternas medborgare genom ett system med absolut lika rotation mellan medlemsstaterna som gör det möjligt att återspegla samtliga medlemsstaters demografiska och geografiska spridning. Detta system fastställs av Europeiska rådet med enhällighet i enlighet fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

I "Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt" sjätte delen avdelning I "Institutionella bestämmelser" kapitel 1 avsnitt 4 artikel 244 skall kommissionens ledamöter utses genom ett system med rotation som ska fastställas med enhällighet av Europeiska rådet och grundas på följande principer:


Kommissionens uppgifter

Enligt artikel 17 i "Fördraget om Europeiska unionen" ska kommissionen fullgöra sina uppgifter med fullständig oavhängighet. Kommissionens ledamöter får varken begära eller ta emot instruktioner från någon regering, någon institution, något organ eller någon byrå. De ska avhålla sig från varje handling som är oförenlig med deras skyldigheter eller utförandet av deras uppgifter.

I "Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt" sjätte delen avdelning I "Institutionella bestämmelser" kapitel 1 avsnitt 4 artikel 249 ska kommissionen årligen, senast en månad före öppnandet av Europaparlamentets session offentliggöra en allmän rapport om unionens verksamhet.

1998-2019, Sören Odensåker, Mailadress: soren.odensaker@comhem.se

Detta innehåll baseras på tanken om trovärdighet, saklighet och opartiskhet samt oberoende i förhållande till ekonomiska, politiska, religiösa, privata eller andra särintressen. Dessutom med ett källkritiskt betraktelsesätt.