Europeiska Unionen, EU


 

Ministerrådet

Innehåll:

Inledning

Fördraget består av två delar "Fördraget om Europeiska unionen" och "Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt". Dessa båda fördrag har samma rättsliga värde.

I "Fördraget om Europeiska unionen" avdelning III "Institutionella bestämmelser" artikel 13 anges att en av Unionens institutioner skall vara rådet (ministerrådet).

Ministerrådets möte för utbildningsfrågor den 23 maj 2019

Foto: Europeiska Unionen

MinisterrådetEnligt artikel 16 i "Fördraget om Europeiska unionen" skall rådet tillsammans med Europaparlamentet lagstifta och utöva budgetfunktionen. Det ska fastställa politik och fungera samordnande i enlighet med de villkor som fastställs i fördragen.

Rådet ska bestå av en företrädare på ministernivå för varje medlemsstat med befogenhet att fatta bindande beslut för regeringen i den medlemsstat som han eller hon företräder och att utöva dess rösträtt.

Rådet ska besluta med kvalificerad majoritet om inte annat föreskrivs i fördragen.

Rådet ska sammanträda i olika konstellationer, över vilka en förteckning ska antas i enlighet med artikel 236 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Rådet i konstellationen allmänna frågor ska säkerställa samstämmigheten i de olika rådskonstellationernas arbete. Det ska tillsammans med Europeiska rådets ordförande och kommissionen förbereda och säkerställa uppföljningen av Europeiska rådets möten.

Rådet i konstellationen utrikes frågor ska utforma unionens yttre åtgärder enligt strategiska riktlinjer som Europeiska rådet fastställer och säkerställa samstämmigheten i unionens åtgärder.

En kommitté med ständiga representanter för medlemsstaternas regeringar ska ansvara för att förbereda rådets arbete.

Rådets möten ska vara offentliga när det överlägger och röstar om ett utkast till lagstiftningsakt. Varje rådsmöte ska därför delas upp i två delar, varav en del ägnas åt överläggningar om unionens lagstiftningsakter och en del åt icke lagstiftande verksamhet.

Ordförandeskapet för andra rådskonstellationer än utrikes frågor ska innehas av medlemsstaternas företrädare i rådet på grundval av ett system med lika rotation på de villkor som ska fastställas i enlighet med artikel 236 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

I "Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt" sjätte delen avdelning I "Institutionella bestämmelser" kapitel 1 avsnitt 3 artikel 240 anges att en kommitté som består av ständiga representanter för medlemsstaternas regeringar ska ansvara för att förbereda rådets arbete och för att utföra de uppdrag som rådet ger den. Kommittén får anta beslut i procedurfrågor i de fall som anges i rådets arbetsordning.

Rådet ska biträdas av ett generalsekretariat, som ska lyda under en generalsekreterare som utses av rådet.

Rådet ska besluta med enkel majoritet i procedurfrågor och när det antar sin arbetsordning.

Enligt praxis har ministerrådet sin hemvist i Bryssel och har möten flera gånger i månaden. Under månaderna april, juni och oktober äger minst sex möten rum i Luxemburg.


Ministerrådets beslutsregler

I "Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt" sjätte delen avdelning I "Institutionella bestämmelser" kapitel 1 avsnitt 3 artikel 238 skall rådet besluta med en majoritet av sina medlemmar när beslut kräver enkel majoritet.

Enligt artikel 16 i "Fördraget om Europeiska unionen" skall kvalificerad majoritet definieras som minst 55 % av rådets medlemmar, dock minst 15 rådsmedlemmar, vilka ska företräda medlemsstater som tillsammans omfattar minst 65 % av unionens befolkning.

En blockerande minoritet ska omfatta minst fyra rådsmedlemmar; i annat fall ska kvalificerad majoritet anses vara uppnådd.

De övergångsbestämmelser som avser definitionen av kvalificerad majoritet och som ska tillämpas under perioden 1 november 2014–31 mars 2017 fastställs i protokollet om övergångsbestämmelser.

Övergångsbestämmelser

Enligt protokoll nr. 36 om övergångsbestämmelser avdelning II bestämmelser angående kvalificerad majoritet artikel 3.

Under tiden 1 november 2014–31 mars 2017 kan en rådsmedlem, när ett beslut ska fattas med kvalificerad majoritet, begära att beslutet ska fattas med kvalificerad majoritet enligt definitionen nedan.

Kvalificerad majoritet

Kvalificerad majoritet uppnås:


Rådskonstellationer

Enligt artikel 16 i "Fördraget om Europeiska unionen" skall rådet sammanträda i olika konstellationer.

Det finns nio olika rådskonstellationer:

  1. allmänna frågor och yttre förbindelser. Man behandlar ärenden som dels berör EU:s relationer med omvärlden och som dels berör fler än ett politikområde (t. ex. förhandlingar om EU:s utvidgning, arbetet med unionens fleråriga budgetplan eller institutionella och administrativa frågor). Denna rådskonstellation träffas en gång i månaden. Vid mötena deltar medlemsstaternas utrikesministrar. Ministrar med ansvar för Europafrågor, försvars-, utvecklings- eller handelsfrågor kan också delta, beroende på vilka frågor som står på dagordningen.

  2. ekonomiska och finansiella frågor (Ekofinrådet). Ekonfinrådet behandlar frågor som t. ex. samordningen av den ekonomiska politiken, övervakningen av ekonomin liksom av medlemsstaternas budgetpolitik och offentliga finanser, euron, finansmarknaderna och kapitalrörelser samt ekonomiska förbindelser med länder utanför EU. Denna rådskonstellation träffas en gång i månaden. Vid mötena deltar ministrar med ansvar för ekonomiska och finansiella frågor, samt för budgetfrågor.

  3. rättsliga och inrikes frågor (RIF-rådet). Man diskutera utvecklingen och genomförandet av samarbetet och den gemensamma politiken på detta område. Upprättandet av ett område med frihet, säkerhet och rättvisa är ett av EU-fördragets huvudmål. Denna rådskonstellation träffas ungefär varannan månad. Vid mötena deltar justitie- och inrikesministrarna.

  4. sysselsättning och socialpolitik, hälso- och sjukvård samt konsumentfrågor. Denna rådskonstellation träffas ungefär fyra gånger om året. Vid mötena deltar ministrar med ansvar för sysselsättning och socialpolitik, konsumentskydd, hälso- och sjukvård samt jämställdhet.

  5. konkurrenskraft. Man behandlar ärenden som berör inre marknaden, industri och forskning. Denna rådskonstellation träffas ungefär 5–6 gånger om året. Vid mötena deltar ministrar med ansvar för Europafrågor, näringsliv och forskning.

  6. transport, telekommunikation och energi. Denna rådskonstellation träffas ungefär en gång varannan månad. Vid mötena deltar ministrar med ansvar för transport-, telekommunikations- eller energifrågor.

  7. jordbruk och fiske. Denna rådskonstellation träffas en gång i månaden. Vid mötena deltar jordbruks-  och fiskeministrarna.

  8. miljö. Denna rådskonstellation träffas ungefär fyra gånger om året. Vid mötena deltar miljöministrarna.

  9. utbildning, ungdom och kultur. Denna rådskonstellation träffas ungefär 3–4 gånger om året. Vid mötena deltar ministrar med ansvar för utbildnings-, kultur, ungdoms- eller kommunikationsfrågor.

EU:s ordförandeland

Enligt artikel 16 i "Fördraget om Europeiska unionen" skall ordförandeskapet för andra rådskonstellationer än utrikes frågor innehas av medlemsstaternas företrädare i rådet på grundval av ett system med lika rotation på de villkor som ska fastställas i enlighet med "Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt".

Ordförandeskapet i ministerrådet skall utövas av varje medlemsstat i sex månader åt gången enligt den turordning som bestäms genom enhälligt beslut av ministerrådet. Ordförandeskapet innehavs av en grupp på tre medlemsländer. Inom varje grupp skall det finnas en representant från ett stort medlemsland, en representant från ett mindre medlemsland och åtminstone skall ett av de tre medlemsländerna vara ett av EU:s nya medlemsländer.

        1/7 2019 - 31/12 2019 Finland
1/1 2020 - 30/06 2020 Kroatien 1/7 2020 - 31/12 2020 Tyskland
1/1 2021 - 30/06 2021 Portugal 1/7 2021 - 31/12 2021 Slovenien
1/1 2022 - 30/06 2022 Frankrike 1/7 2022 - 31/12 2022 Tjeckien
1/1 2023 - 30/06 2023 Sverige 1/7 2023 - 31/12 2023 Spanien

Det är ordförandelandet som utarbetar ministerrådets dagordning och kan därför påverka vilka frågor som skall prioriteras. Ordförandeskapet innebär också att förbereda och leda möten, driva frågor, hitta kompromisser och lösningar av problem.

Det ordförandeskap som står i tur skall bistå ordförandeskapet samtidigt som ordförandeskapet fullt ut bibehåller sina befogenheter och sitt övergripande politiska ansvar för hanteringen av ministerrådets verksamhet i enlighet med fördragen och med ministerrådets arbetsordning.

På ordförandeskapets begäran skall det kommande ordförandeskapet ha till uppgift att vid behov ersätta ordförandeskapet, överta en del av ordförandeskapets administrativa arbetsbörda och stärka kontinuiteten i ministerrådets arbete. Ordförandeskapet och det kommande ordförandeskapet skall vidta alla åtgärder som krävs för att säkerställa en smidig övergång från det ena ordförandeskapet till det andra.

Ordförandelandet sitter också ordförande i över 200 olika arbetsgrupper inom EU. Flertalet av dessa möten sker i Bryssel. I april, juni och oktober äger mötena dock rum i Luxemburg.


Coreper

Enligt artikel 16 i "Fördraget om Europeiska unionen" skall Een kommitté med ständiga representanter för medlemsstaternas regeringar ska ansvara för att förbereda rådets arbete.

Företrädare för medlemsstaterna förbereder ministerrådsbesluten i ungefär 250 olika arbetsgrupper och kommittéer. De förbereda ministerrådets arbete och att utföra de uppdrag som ministerrådet ger dem. De överlämnar sedan ärendet till Ständiga representanternas kommitté (Coreper).

I Coreper sitter medlemsstaternas ambassadörer vid Europeiska unionen, och de ser till att arbetet bedrivs på ett konsekvent sätt och att teknisk-politiska frågor får sin lösning innan ärendet överlämnas till rådet.

Mellan ministerrådsmötena företräds ministrarna av ambassadören vid medlemsländernas representationer i Bryssel. Ambassadörerna möts minst 1/vecka inom vad som kallas de ständiga representanternas kommitté, Coreper.

I Coreper förbereds ministerrådets möten. I Coreper förhandlar medlemsländerna sinsemellan och med kommissionen om hur olika förslag ska presenteras för ministrarna. Coreper är uppdelad i två avdelningar: Coreper I och II

Coreper I och II sammanträder normalt minst en gång i veckan, oftast på onsdagar.

Arbetet i Coreper leds av ordförandelandets företrädare. Coreper går igenom kommissionens förslag och jämkar samman de olika ministrarnas ståndpunkter.

Riktlinjer för Coreper

Eftersom Coreper ansvarar för det slutliga förberedandet av och redogörandet för alla punkter på ministerrådets dagordning skall kommittén också ansvara för att samla in allt förberedande material som har utarbetats av de olika vertikala organen om såväl sektorsövergripande som pelarövergripande ärenden. För att effektivt utföra denna uppgift skall följande iakttas:

Corepers förberedande arbete inför en lagstiftningspunkt på rådets dagordning måste vara färdigt i slutet av veckan före ministerrådets möte. Om detta inte sker kommer som allmän regel sådana punkter att automatiskt att strykas från ministerrådets dagordning om inte ärendets brådskande natur kräver annat.

Coreper skall kontrollera

I alla ärenden där omfattande arbete görs i andra forum måste Coreper under alla omständigheter kunna kontrollera att följande principer och regler följs:

Ordförandeskapet kan med kort varsel sammankalla ad hoc-möten i Coreper för att diskutera särskilda brådskande ärenden.


Generalsekretariatet

I "Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt" sjätte delen avdelning I "Institutionella bestämmelser" kapitel 1 avsnitt 3 artikel 240 anges att rådet ska biträdas av ett generalsekretariat, som ska lyda under en generalsekreterare som utses av rådet.

Generalsekretariatets stödfunktion som rådgivare åt ministerrådet och ordförandeskapet skall stärkas genom att det fortlöpande skall vara nära knutet till programplanering, samordning och säkerställande av konsekvens i ministerrådets arbete. Det uppmuntras särskilt att, under ordförandeskapets ansvar och ledning, spela en aktivare roll genom att bistå ordförandeskapet i sin "förmedlande" funktion och att söka kompromisslösningar.

Handlingar som härrör från generalsekretariatet och ligger till grund för förhandlingarna i ministerrådet och dess förberedande organ måste vara kortfattade och tydligt ange de frågor som beslut skall fattas om samt, i tillämpliga fall, alternativ eller sätt att nå kompromisslösningar. Långa redogörelser över mötena med beskrivning av delegationernas ståndpunkter bör undvikas.

Generalsekreteraren/den höge representanten skall ha det fulla ansvaret för förvaltningen av rådets budget.

Generalsekreteraren/den höge representanten uppmanas att vidta åtgärder för att snabbt anpassa generalsekretariatet till ministerrådets ändrade behov, särskilt genom att

Generalsekreteraren/den höge representanten uppmanas att se över ministerrådets och generalsekretariatets arbetsmetoder för att förbättra effektiviteten genom att i högsta möjliga grad använda modern teknik, bl.a. genom att förbättra användningen av databehandling och elektroniska hjälpmedel, anpassa förfaranden och kedjan för produktion och överföring av handlingar och att i personalutbildningen rikta in sig på behovet av modernisering.

1998-2019, Sören Odensåker, Mailadress: soren.odensaker@comhem.se

Detta innehåll baseras på tanken om trovärdighet, saklighet och opartiskhet samt oberoende i förhållande till ekonomiska, politiska, religiösa, privata eller andra särintressen. Dessutom med ett källkritiskt betraktelsesätt.