Europeiska Unionen, EU


 

Regionkommittén

Innehåll:

Inledning

Fördraget består av två delar "Fördraget om Europeiska unionen" och "Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt". Dessa båda fördrag har samma rättsliga värde.

I "Fördraget om Europeiska unionen" avdelning III "Institutionella bestämmelser" artikel 13 anges att Europaparlamentet, rådet och kommissionen ska bistås av en Regionkommitté som har en rådgivande funktion.

År 1994 bildades Regionkommittén (ReK). ReK är ett av Europeiska unionens rådgivande organ och sammanträder ungefär 5 gånger per år. ReK har sitt säte i Bryssel. ReK:s 131:e plenarmöte hölls den 10 oktober 2018.


Kommitténs konstruktion

Foto: Europeiska Unionen

Fotot visar REK:s 131:e plenarmöte 10 oktober 2018.

RegionkommittenI "Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt" sjätte delen avdelning I "Institutionella bestämmelser" kapitel 3 artikel 300 ska Regionkommittén bestå av företrädare för regionala och lokala organ som antingen har valts till ett regionalt eller lokalt organ eller är politiskt ansvariga inför en vald församling.

Regionkommitténs ledamöter ska inte bindas av några instruktioner. De ska i unionens allmänna intresse fullgöra sina skyldigheter under full oavhängighet.

Enligt artikel 305 skall kommitténs sammansättning fastställas i ett beslut som antas av rådet med enhällighet på förslag av kommissionen.

Kommitténs ledamöter och lika många suppleanter ska utses för en tid av fem år. De kan återväljas. Rådet ska anta den förteckning över ledamöter och suppleanter som ska upprättas i enlighet med förslag från varje medlemsstat.

När ett sådant mandat som avses i ovan och som ligger till grund för att ledamoten har föreslagits upphör, ska mandatet i kommittén automatiskt upphöra, och ledamoten ska för den återstående delen av mandatperioden ersättas enligt samma förfarande. Ingen ledamot av kommittén får samtidigt vara ledamot av Europaparlamentet.

ReK:s presidium

Presidiet består av en president, en förste vice-president, ytterligare vice-presidenter en från varje medlemsland, ytterligaren en ledamot från varje medlemsland och ordföranden från de politiska grupperna inom EU.

Presidiet har en mandatperiod av 2,5 år. Presidiet sammanträder sju gånger per år. Fem gånger i Brysell och två gånger i det medlemsland som är EU:s ordförandeland.


Mandatfördelning

Mandatfördelningen i Regionkommittén

Tyskland

24
Tjeckien

12
Danmark

9
Storbritannien

24
Belgien

12
Finland

9
Frankrike

24
Ungern

12
Irland

9
Italien

24
Portugal

12
Litauen

9
Spanien

21
Sverige

12
Lettland

7
Polen

21
Bulgarien

12
 Slovenien

7
Rumänien

15
Österrike

12
 Estland

6
Nederländerna

12
Kroatien

9
 Cypern

5
Grekland

12
Slovakien

9
Luxemburg

5
Malta

5

Regionkommitténs uppgifter

I "Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt" sjätte delen avdelning I "Institutionella bestämmelser" kapitel 3 avsnitt 2 artikel 306 skall Regionkommittén bland sina medlemmar välja sin ordförande och sitt presidium för en tid av två och ett halvt år.

Den ska anta sin arbetsordning.

Kommittén ska sammankallas av ordföranden på begäran av Europaparlamentet, rådet eller kommissionen. Den kan också sammanträda på eget initiativ.

Enligt artikel 307 skall Regionkommittén höras av Europaparlamentet, rådet eller kommissionen i de fall som anges i fördragen och i alla övriga fall, särskilt sådana som rör gränsöverskridande samarbete, där en av dessa institutioner finner det lämpligt.

Om Europaparlamentet, rådet eller kommissionen anser det nödvändigt, ska de utsätta en frist inom vilken kommittén ska avge sitt yttrande; denna får inte understiga en månad från den dag kommitténs ordförande fått meddelande om ärendet. Efter fristens utgång får saken behandlas, även om något yttrande inte föreligger.

Om Ekonomiska och sociala kommittén hörs enligt fördraget, ska Europaparlamentet, rådet eller kommissionen underrätta Regionkommittén om denna begäran om yttrande. Om Regionkommittén anser att särskilda regionala intressen berörs, får den avge ett yttrande i saken.

Den får på eget initiativ avge ett yttrande i sådana fall där den anser att det är lämpligt.

Kommitténs yttrande med protokoll från överläggningarna ska överlämnas till Europaparlamentet, rådet och kommissionen.


Utskott

Plenarförsamlingen skall i början av varje mandatperiod tillsätta utskott som skall förbereda dess arbete. Kommitténs medlemmar skall tillhöra minst ett men högst två utskott.

Utskotten utarbetar framför allt utkast till yttranden och resolutioner som läggs fram för plenarförsamlingen för beslut. De sex utskotten är följande:

1998-2019, Sören Odensåker, Mailadress: soren.odensaker@comhem.se

Detta innehåll baseras på tanken om trovärdighet, saklighet och opartiskhet samt oberoende i förhållande till ekonomiska, politiska, religiösa, privata eller andra särintressen. Dessutom med ett källkritiskt betraktelsesätt.