Europeiska Unionen, EU


 

Unionsmedborgarskap

Innehåll:

 Inledning

EU:s fördrag består av två delar "Fördraget om Europeiska unionen" och "Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt". Dessa båda fördrag har samma rättsliga värde.

I "Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt" andra delen "Icke-diskriminering och unionsmedborgarskap" beskrivs unionsmedborgarskapet.

I artikel 20 står att ett unionsmedborgarskap införs härmed. Varje person som är medborgare i en medlemsstat ska vara unionsmedborgare. Unionsmedborgarskapet ska komplettera och inte ersätta det nationella medborgarskapet.


Unionsmedborgares rättigheter och skyldigheter

I "Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt" andra delen "Icke-diskriminering och unionsmedborgarskap" beskrivs unionsmedborgarskapet.

I artikel 20 står att unionsmedborgarna ska ha de rättigheter och skyldigheter som föreskrivs i fördragen.

Dessa rättigheter ska utövas enligt de villkor och begränsningar som fastställs i fördragen och genom de åtgärder som beslutats med tillämpning av dessa.

Fri rörlighet inom unionen

Varje unionsmedborgare skall ha rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier.

Dessutom har alla unionsmedborgare rätten att vistas i ett unionsland i upp till tre månader utan att behöva visa intyg på att personen klarar sin försörjning inom unionslandet. Tvångsutvisning av en unionsmedborgare kan ske om en unionsmedborgare har begått ett brott och om återintegrationen till det gamla hemlandet kan ske.

Rösträtt

Varje unionsmedborgare har rösträtt och valbarhet vid val till Europaparlamentet samt vid kommunala val i den medlemsstat där unionsmedborgaren är bosatt, på samma villkor som medborgarna i den staten.

Rätt till skydd utanför unionen

Varje unionsmedborgare har rätt till skydd inom ett tredjelands territorium, där den medlemsstat i vilken de är medborgare inte är representerad, av varje medlemsstats diplomatiska och konsulära myndigheter, på samma villkor som medborgarna i den staten.

Rätt att vända sig till EU:s parlament och ombudsman

Varje unionsmedborgare (och juridisk person i medlemsstaterna) har rätt att göra framställningar till Europaparlamentet och att vända sig till Europeiska ombudsmannen samt rätt att vända sig till unionens institutioner och rådgivande organ på något av fördragens språk och få svar på samma språk.

Dessutom har varje unionsmedborgare (och juridisk person i medlemsstaterna) rätt att på vissa villkor få tillgång till Europaparlamentets, ministerrådets och kommissionens handlingar.

Rätt att inte bli diskriminerad

I "Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt" andra delen "Icke-diskriminering och unionsmedborgarskap" beskrivs Icke-diskriminering.

I artikel 18 står att inom fördragens tillämpningsområde och utan att det påverkar tillämpningen av någon särskild bestämmelse i fördragen, ska all diskriminering på grund av nationalitet vara förbjuden.

Europaparlamentet och rådet kan i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet anta bestämmelser i syfte att förbjuda sådan diskriminering.

I artikel 19 står att utan att det påverkar tillämpningen av de övriga bestämmelserna i fördragen och inom ramen för de befogenheter som fördragen ger unionen, kan rådet genom enhälligt beslut i enlighet med ett särskilt lagstiftningsförfarande och efter Europaparlamentets godkännande vidta lämpliga åtgärder för att bekämpa diskriminering på grund av kön, ras, etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning.

Med avvikelse från ovan får Europaparlamentet och rådet, i syfte att stödja de åtgärder som medlemsstaterna vidtar för att bidra till att förverkliga målen ovan, i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet anta de grundläggande principerna för stimulansåtgärder på unionsnivå, som dock inte får omfatta någon harmonisering av medlemsstaternas lagar eller andra författningar.


Beslut om unionsmedborgarskap

I "Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt" andra delen "Icke-diskriminering och unionsmedborgarskap" beskrivs unionsmedborgarskapet.

I artikel 21 står att varje unionsmedborgare ska ha rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier, om inte annat följer av de begränsningar och villkor som föreskrivs i fördragen och i bestämmelserna om genomförande av fördragen.

Om en åtgärd från unionens sida är nödvändig för att uppnå detta mål och om inte befogenheter för detta föreskrivs i fördragen, får Europaparlamentet och rådet i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet anta bestämmelser i syfte att underlätta utövandet av de rättigheter som avses ovan.

I artikel 22 står att varje unionsmedborgare som är bosatt i en medlemsstat där han inte är medborgare ska ha rösträtt och vara valbar vid kommunala val i den medlemsstat där han är bosatt, på samma villkor som medborgarna i den staten.

Denna rätt får utövas om inte annat följer av de närmare bestämmelser som rådet antar genom enhälligt beslut i enlighet med ett särskilt
lagstiftningsförfarande och efter att ha hört Europaparlamentet; dessa bestämmelser kan föreskriva undantag om det är motiverat med hänsyn till särskilda problem i en medlemsstat.

Utan att det påverkar tillämpningen av ovan och de bestämmelser som har antagits för att genomföra denna, ska varje unionsmedborgare som är bosatt i en medlemsstat där han inte är medborgare ha rösträtt och vara valbar vid val till Europaparlamentet i den medlemsstat där han är bosatt, på samma villkor som medborgarna i den staten.

Denna rätt får utövas om inte annat följer av de närmare bestämmelser som rådet antar genom enhälligt beslut i enlighet med ett särskilt
lagstiftningsförfarande och efter att ha hört Europaparlamentet; dessa bestämmelser kan föreskriva undantag om det är motiverat med hänsyn till särskilda problem i en medlemsstat.

I artikel 23 står att varje unionsmedborgare ska inom ett tredje lands territorium, där den medlemsstat i vilken han är medborgare inte är representerad, ha rätt till skydd av varje medlemsstats diplomatiska eller konsulära myndigheter på samma villkor som medborgarna i den staten. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder och inleda de internationella förhandlingar som krävs för att säkerställa detta skydd.

Rådet får, i enlighet med ett särskilt lagstiftningsförfarande och efter att ha hört Europaparlamentet, anta direktiv som föreskriver de samordnings- och samarbetsåtgärder som behövs för att främja detta skydd.

I artikel 24 står att Europaparlamentet och rådet ska genom förordningar i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet anta bestämmelser om de förfaranden och villkor som krävs för framläggande av ett medborgarinitiativ enligt fördraget om Europeiska unionen, däribland det minsta antal medlemsstater som de medborgare som lägger fram förslaget måste komma ifrån.

I artikel 25 står att Kommissionen ska vart tredje år rapportera till Europaparlamentet, rådet och Ekonomiska och sociala kommittén om tillämpningen av bestämmelserna i denna del. I denna rapport ska hänsyn tas till unionens utveckling.

På denna grund och om inte annat följer av andra bestämmelser i fördragen får rådet genom enhälligt beslut i enlighet med ett särskilt lagstiftningsförfarande och efter Europaparlamentets godkännande anta bestämmelser för att stärka eller komplettera de rättigheter som anges ovan.

Dessa bestämmelser träder i kraft efter det att de har godkänts av medlemsstaterna i enlighet med deras respektive konstitutionella bestämmelser.


Det europeiska medborgarinitiativet

Med hävisning till "Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt" artikel 24 antog Europeiska rådet och EU-parlamentet den 16 februari 2011 förordningen om det europeiska medborgarinitiativet. I fördraget motiverar Europeiska rådet och EU-parlamentet sina beslut:

"Fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget) stärker unionsmedborgarskapet och förstärker ytterligare unionens demokratiska funktion, bland annat genom att föreskriva att varje medborgare ska ha rätt att delta i unionens demokratiska liv genom ett europeiskt medborgarinitiativ.

Detta förfarande ger medborgarna rätt att direkt vända sig till kommissionen med en begäran om att den ska lägga fram ett förslag till unionsrättsakt för att tilllämpa fördragen; denna rätt liknar den som tilldelas Europaparlamentet enligt artikel 225 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) och rådet enligt artikel 241 i EUF-fördraget."

Genom medborgarinitiativet kan en miljon medborgare från minst en fjärdedel av EU-länderna uppmana kommissionen att lägga fram lagförslag på områden där den har befogenheter.

Ett medborgarinitiativ ska organiseras av en medborgarkommitté som består av minst 1/4 av antalet medlemsländer (sju) EU-medborgare som bor i minst 1/4 av EU:s medlemsländer (sju).

Kommittén har ett år på sig att samla in minst en miljon underskrifter (på papper eller på internet) från EU-medborgare som har uppnått rösträttsålder för Europaparlamentsval. Inom dessa sju EU-länder måste ett minsta antal underskrifter uppnås i varje medlemsland (för Sverige gäller minst 15 000 underskrifter).

EU-ländernas behöriga myndigheter (i Sverige valmyndigheten) kontrollerar underskrifterna och dessutom väljer hur kontrollen genomförs. Därefter ska dessa myndigheter intyga att kommittén har fått in tillräckligt många underskrifter.

Därefter kontaktar Kommissionen organisatörerna för insamlingen så att de kan förklara närmare vad initiativet går ut på. Dessutom får organisatörerna möjlighet att presentera sitt initiativ vid en offentlig utfrågning i Europaparlamentet.

Kommissionen har tre månader på sig att pröva initiativet och besluta hur man ska gå vidare.

Kommissionen antar ett officiellt svar där den förklarar vilka åtgärder man tänker vidta som svar på medborgarinitiativet och varför. Om kommissionen inte tänker vidta några åtgärder ska det också motiveras.

1998-2019, Sören Odensåker, Mailadress: soren.odensaker@comhem.se

Detta innehåll baseras på tanken om trovärdighet, saklighet och opartiskhet samt oberoende i förhållande till ekonomiska, politiska, religiösa, privata eller andra särintressen. Dessutom med ett källkritiskt betraktelsesätt.