Ideologierna


 

Robert Owen

Innehåll:

Fakta om Robert Owen

Robert Owen Britten och utopisten Robert Owen (1771-1858) föddes den 14 maj 1771 i Newtown, Montgomeryshire, North Wales. Staden ligger vid floden Severn och tillhör numera kommunen (grevskapet) Powys och ligger i östra Wales.

Hans fader var sadelmakaren Robert Owen (1739-1804) och föddes i Welshpool, Montgomeryshire, North Wales. Staden ligger vid floden Severn och tillhör numera kommunen (grevskapet) Powys och ligger i östra Wales. Fadern hade också offentliga uppdrag inom kommunen under hela sitt liv. Hans farfar var William Owen (1718-1759).

Hans moder var Anne Williams (1735-1803) vars släkt var stor och tillhörde en av de mest respektabla bönderna runt Newtown, Montgomeryshire, North Wales. Staden ligger vid floden Severn och tillhör numera kommunen (grevskapet) Powys och ligger i östra Wales. Hans morfar var William Williams.

Robert hade sex syskon men två dog i tidig ålder. Brodern William (1763-?) som var sadelmakare i Holborn, London, systern Anne (1764-1844) gift Dawis och brodern John (1769-?) båda var äldre än Robert medan brodern Richard var yngst.

Robert började skolan när han var fyra eller fem år och vid sju års ålder blev han sin lärares assistent. Därmed fick han full tillgågng till biblioteket och kunde låna hem böcker.

När Robert var tio år (1781) reste han ensam med en diligens från Shrewsbury till London. Staden Shrewsbury var den närmaste hållplatsen för att resa till London. Diligensen avgick från Shrewsbury vid midnatt. Hans bror William och hans hustru mötte honom vid diligensens ankomst till London. William var gift med sadelmakareänkan Raynolds och dessutom tagit över änkans sadelmakeri i London.

Robert blev erbjuden ett arbete vid en klädesaffär i Stamford, Linconshire (staden ligger 15 mil norr om London) Efter att han bodde hos sin bror William i sex veckor flyttade han till Stamford. Han stannade där i fyra år och reste sedan tillbaka till sin bror i London. Efter några månader besökte Robert sina föräldrar i Wales och släkt och vänner i staden Newtown.

Vid elva års ålder flyttade han till London och anställdes i en klädesaffär. Han arbetade där 18 timmar om dagen i sex dagar i veckan. Dessa villkor tyckte Owen vara för hårda så han sökte sig till staden Manchester, England där han också fick anställning i en klädesaffär.

När han var 20 år hade han skaffat sig ett kapital så han kunde starta ett litet företag. Staden Manchester var vid denna tid textilindustrins mecka. 1795 var han delägare i ett textilföretag som köpte bomull och sålde färdiga produkter.

Vid en affärsresa träffade han sin blivande hustru Anne Caroline Dale (?-1833). Den 30 september år 1799 gifte han sig med Anne Caroline som var dotter till den skottske affärsmannen David Dale (1739-1806) och hans hustru Anne Caroline Campell (1753-1803). Fadern ägde spinneriet New Lanmark Mill i byn New Lanmark, Skottland.

1825 köpte han en egedom i Indiana, USA. Owen startade en tidskrift The New Moral World år 1834.

Han dog den 17 november 1858 i Newtown, Montgomeryshire, Wales.


Owens utopi

Byn New Lanark i Skottland blev först berömd då Robert Owen blev ägare och var chef för spinneriet åren 1800-1825. Spinneriet hade 1 500 till 2 000 anställda varav 500 var barn. Owen förvandlade livet i New Lanark med nya idéer och möjligheter vilka var minst hundra år före sin tid. Barnarbete och kroppsaga avskaffades till exempel och invånarna i byn fick anständiga hem, skolor och aftonskolor, gratis hälsovård och mat som de hade råd till.

1824 hörde Robert Owen att egendomen The Harmony i delstaten Indiana, USA var till salu. Han åkte över till USA för att titta på egendomen och blev övertygad att det var rätt beslut att köpa Harmony. I "New Harmony" i Indiana, USA gjorde Owen och hans medarbetare 1825 ett praktiskt försök att skapa ett idealsamhälle. Detta kooperativ drog till sig mellan 800 och 900 personer. 1828 förstod han att detta försök hade misslyckats. Owen överlämnade egendomen till en av sina söner och åkte tillbaka till Storbritannien.


Owens viktigaste böcker

Robert Owen har skrivit böckerna:

Robert Owen har också skrivit sin självbiografi:


Boken "A New View of Society or Essays on the Principle of the Formation of the Human Character and the Application of the Principle to Practice", 1813

Boken består av fyra essäer. Huvudsyftet med dessa essäer är att hjälpa och gynna forskning av sådan vital betydelse för välbefinnandet i detta land och samhället i allmänhet, argumenterar Owen i sin bok.

Den första essän

I den första essän anger han hur villkoren var för de fattiga människorna på de brittiska öarna i början på 1800-talet. Tre fjärdedelar (drygt 15 miljoner människor) av de brittiska öarnas befolkning var fattiga och tillhörde arbetarklassen, enligt "The Population Act".

De värst drabbade bland arbetarklassen var de fattiga och de outbildade slösaktiga vilka var tränade till att begå brott för vilket de senare blir straffade. Owen anser att det är osmakligt av samhället att "skapa" sådana människor och när de begår brott straffa dem och till och med döma dem till döden.

För resten av befolkningsmassan vilka beordrades att tro eller åtminstone till att erkänna att vissa principer är ofelbart sanna och att agera som om de var grovt bedrägliga. Följaktligen fylls världen med dårskap och inkonsekvens som gör samhället, överallt i alla dess förgreningar, till en skådeplats av falskhet och motstånd.

Om vi ändrar samhället så att detta dårskap, att skapa brottslingar, försvinner och vi istället med hjälp av erfarenheter lär oss hur vi skall skapa människor, individuellt och allmänt, så vinner vi största möjliga lycka hos individen och hos mänskligheten i stort. Utbildningssystemet är ett hjälpmedel att nå detta mål, fortsätter Owen. Detta måste utformas så att vi tränar våra barn redan i tidig ålder så att de får goda vanor samt förhindra att de blir falska och bedrägliga individer. De måste också senare bli förnuftigt utbildade så att deras arbetskraft kan användas förnuftigt. Detta kommer att skapa hälsosamma, starka och sunda människokroppar. För en lycklig människa kan enbart skapas genom en sund själ i en sund kropp från ungdomsåren till ålderdomen.

Owen förklarar att dessa principer har han praktiserat vid New Lanark i Skottland, i Munchen i Tyskland och i Pauper Colonies i Frederick.

Den andra essän

I den andra essän visar han vilka fördelar som uppstår om man följer de principer som Owen anger i första essän. Barn är, utan undantag, undergivna och beundransvärt påhittiga varelser. De kommer att starkt hysa önskan att göra gott för alla människor och även för de som är deras fiender.

Han går nu över till att kritisera orättvisa lagar som innehåller bestraffningar för olika beteenden som betraktas som kriminella. Owen frågar sig, hur länge skall vi tillåta att generation efter generation jagas som vilddjur? När dessa människor döms till bestraffning så hamnar de i de brittiska inhumana fängelserna.

Därefter beskriver Owen hur en skotte vid namn David Dale (1739-1806) startade år 1784 ett bomullsspinneri i Lanark, Skottland. Han hade stora svårigheter att få tag på arbetskraft eftersom befolkningen runt Lanark var fattiga och få i antal. Vägarna var dåliga och besökare hade svårt att hitta till spinneriet. Därför måste han skaffa ny arbetskraft utanför Lanark vilket var svårt eftersom befolkningen inte ville arbeta i spinneriet, från morgon till kväll, dag ut och dag in.

Det fanns bara en lösning för Dale dels att få tag på barn runt omkring Lanark och dels att få familjer att bosätta sig runt spinneriet. Först byggde han ett stort hus som rymde 500 barn. De kom huvudsakligen från fattighus och välgörenhetsinrättningar i Edinburgh, Skottland. Dessa barn måste ha mat, kläder och utbildning och detta ordnade Dale. Barnens rum var stora, alltid städade och väl ventilerade. Maten var riklig och av bästa kvalité. Kläderna var prydliga och lämpliga. En läkare var anställd för att förhindra eller bota sjukdomar. Landets bästa lärare var tillsatta att undervisa i det som var användbart för dessa barn i deras situation. Snäll och vänlig personal tog hand om barnen på bästa sätt. Barnen arbetade från sex på morgonen till sju på kvällen, sommar som vinter. Efter arbetets slut började deras utbildning. Fattighusen skickade barnen till fabriken när de bara var i sex, sju eller åtta årsåldern.

Sedan byggde han en by och husen i byn hyrdes ut till en låg hyra så att familjerna kunde acceptera att arbeta i spinneriet. Byns invånarantal uppgick till 2 000 personer. Brottsligheten bland befolkningen var låg. Inga spritpåverkade personer förekom på gatorna. Barnen undervisades och tränades för att forma deras karaktärer utan något våld. Deras barn undervisades i läsning, skrivning och matematik från fem årsålder till tio årsålder i byns skola utan kostnad för föräldrarna. När de hade slutat skolan vid tio årsålder började de arbeta i spinneriet.

Nyckeln till att skapa ett bra samhälle är undervisning, argumenterar Owen. Man skall träna samhällets invånare så att de lever utan ondska, fattigdom, kriminalitet och utan bestraffning. Träna befolkningen rationellt och de kommer att bli rationella, fortsätter Owen.

Den tredje essän

I den tredje essän utvecklar Owen sina tankar utifrån de erfarenheter som han fick från New Lanark och han föreslår hur man kan förbättra situationen för alla fattiga och arbetarklassen inom hela Storbritannien.

Han kritiserar myndigheterna att de inte hjälper dessa grupper med utbildning om hur man behandla mat, planerar deras bostäder med skicklighet och att hålla dessa alltid rena och i ordning. Men vad som är ännu viktigare är att de inte har informerats hur de fostrar sina barn till värdefulla samhällsmedborgare.

Det bör byggas byggnader (daghem och fritidshem) runt om bland bebyggelsen för barns lekar så de kan vistas där från de kan gå tills de börjar skolan. Det är viktigt att lära barn i tidig ålder för då har barnen lättare att lära sig vad som är bra och vad som är dåligt beteende. I dessa byggnader skall barnen tas om hand av personer som har utbildats om barnens bästa. Varje barn som kommer första gången till dessa byggnader skall läras och förstå att man inte skadar andra barn utan barnet skall lära sig vikten av att göra andra barn lyckliga. De äldre barnen skall hjälpa personalen att lära nybörjarna ett gott beteende.

Owen anser vidare att om föräldrar inte tillämpar denna uppfostran av sina barn skall barnen tas ifrån föräldrarna. Vid matdags och över natten får barnen vistas hos sina föräldrar, vid övrig tid vistas de i denna byggnad. Även barn mellan fem och tio års ålder skall vistas vid dessa byggnader före och efter skoltid.

Denna undervisning skall också ske inom skolan, på föreläsningar och inom kyrkan annars blir personerna förvirrade om vad som är bäst. Då blir det det bästa resultatet för människorna. Samma sätt, att andra barn hjälper nya barn, skall också nya elever få hjälp av äldre elever inom skolan. Samma skyldighet har skolläraren, liksom personalen som fostrade barnen, att träna sina elever att alltid agera för andra elevers bästa. Barnen, både pojkar och flickor, skall lära sig att läsa bra och förstå vad de läser. Lära sig att skriva snabbt och tydligt för hand samt att lära sig korrekt så att de begriper och använder med lätthet matematikens fundamentala regler. Flickorna skall också lära sig sy, skära till tyg och göra användbara familjekläder. Efter denna utbildning kan de i ett rotationssystem arbeta inom storköket och matsalen för att lära sig hälsosam matlagning på ett ekonomiskt sätt samt hålla ett hushåll bra och fint.

Eleverna i skolan skall läsa böcker som motsvarar deras behov och samtidigt stärker deras intellekt men också så att de inte bara lär sig att läsa utan samtidigt något nyttigt, fortsätter Owen.

Han betoner vikten av att människorna får möjligheter till rekreation från sitt arbete inte bara på söndagen utan också efter arbetet. Owen ger exempel på rekreation inom New Lanark som att varje hus har en trädgård.

Owen föreslår en fond för de arbetare som blir för sjuka för att arbeta eller pensionerade. Fonden skall ge dessa personer en rimlig levnadsstandard. De skall också få en rimlig rekrationsmöjlighet. Owen anser att bostäder byggs för dessa människor med lämpliga trädgårdar genom vilka promenadstråk upprättas. En fond skall upprättas så dessa personer kan få hjälp att köpa sin bostad.

Den fjärde essän

I den fjärde essän utvecklar Owen sina tankar om hur myndigheterna borde verka. Deras roll borde vara att förebygga brott istället för att bestraffa kriminalitet. Den myndighet som skapar största möjliga lycka för största antalet människor är den bästa myndigheten, anser Owen.

Som första steg att förbättra myndigheten, enligt Owen, är att ingen av nuvarande generation skall berövas sin inkomst som individen nu har eller som den har blivit lovad officiellt eller lagligt att få. Nästa steg i den nationella reformen är att ta bort, från den nationella kyrkan, de lärosatser som skapar dess svaghet och dess farlighet. För att förhindra en förhastad förändring, låt kyrkan vara som den är, för under nuvarande former ger den det bästa resultatet.

Nästa steg i att skapa en nationell förbättring skulle vara att avskaffa eller förändra de lagar som lämnar underklassen i okunnighet. Som skapar t.ex. omåttlighet, sysslolöshet, hasardspel, fattigdom, sjukdom och mord. Ta bort licenser för spritbutiker och ölstugor. Dessa skapar bara brott, sjukdomar och människors elände.

Nästa förbättring är att upphöra med det statliga lotteriet, fortsätter Owen. Detta är bara ett sätt att legalisera hasardspel, förleda de obetänksamma och råna de okunniga människorna. Ytterligare ett steg vore att revidera lagarna som berör de fattiga. Speciellt de lagar som skadar de fattiga. De skapar dåliga vanor och kriminalitet hos de fattiga.

En huvudtanke i alla Owens essäer är att "children collectively may be taught any sentiments and habits ... trained to acquire any character." Owen fortsätter, varje stat som styrs väl måste rikta sitt huvudintresse till att forma personligheter och den bäst styrda staten blir den som skapar det bästa nationella utbildningssystemet. Detta skapar den bästa myndigheten vad gäller säkerhet, lugn, effektivitet och den blir ett ekonomiskt instrument.

Owen föreslår nationella seminarier som skall instruera de människor som skall forma alla människor både till kropp och själ. Dessutom skall staten ge regelbunden och lämplig information till arbetarna i hela nationen. Owen är övertygad om att ett nationellt system för att träna och utbilda de fattiga och lägre klasserna blir så effektivt att de hittar ett arbete som de kan leva av och få en rimlig levnadsstandard.

Han föreslår att staten borde starta vägbyggen och reparation av vägar runt om i landet. Detta skapar arbetstillfällen. Staten borde också bygga och reparera kanaler, hamnar, varv, skeppsbyggnad och material till flottan.

1998-2019, Sören Odensåker, Mailadress: soren.odensåker@comhem.se

Detta innehåll baseras på tanken om trovärdighet, saklighet och opartiskhet samt oberoende i förhållande till ekonomiska, politiska, religiösa, privata eller andra särintressen. Dessutom med ett källkritiskt betraktelsesätt