Ideologierna


 

Fascism

Innehåll:

Inledning

Ordet fascism kommer från det latinska ordet fasces, spöknippen. Fasces-symbolen, ett knippe av alm- och björkris med en yxa i, var i antikens Rom symbolen för lagens och ordningens upprätthållande. Yxan var under romersk tid ett avrättningsinstrument.

Fasces-symbolen bars framför de högsta ämbetsmännen i Rom för att visa auktoritet, disciplin och sammanhållning. År 1926 erkändes officiellt fasces-symbolen som en symbol för den italienska staten.

Fascismen har också övertagit en annan symbol från antikens Rom, den gamla romerska hälsningen med en uppsträckt hand.

Det italienska fascistpartiets emblem var, fascio. Det var en hopknuten bunt käppar och symboliserar styrka genom enighet. En enkel käpp kan lätt brytas men inte hopbundna käppar de är okrossbara.

Fascismen har inga direkta teoretiker utan de främsta ledarfigurerna har varit Benito Mussolini och Adolf Hitler. Istället baseras fascismens ideologi på deras viljor och förda politik när de var diktatorer i sina länder. Båda har dock skrivet böcker om sina tankar.


Fascismens grundidéer

Tillsammans är det de två diktatorerna Mussolini och Hitlers agerande som formar fascismens grundidéer, bl.a.

Skillnaden mellan fascism och nazism

Vad som skiljer italienska fascismen från nationalsocialismen (nazismen) är att fascismen utgår från nationen. Staten är bara ett verktyg för nationen. Staten skall vara en korporativ stat. Med detta menas att industrin skulle vara självstyrande korporationer ledda av arbetare och ägare tillsammans. Dessa skulle förhandla om löner utan att använda strejker och lockouter. Den italienska fascismen avvisar den nazistiska rasteorin.

Nazismen däremot utgår från folket, det tyskspråkiga folket. Närmare bestämt den ariska rasen. Rasismen utgjorde en dominerande inslag i nazismen.

En totalitär ideologi

Dessa båda ideologier (italiensk fascism och nazism) innebär massmobiliserande revolutionära rörelser med stora väpnade kampgrupper. En stat som har total kontroll över alla delar av samhället, en totalitär stat. Man eftersträvar en total omvandling av hela samhället även människorna.

Den fascistiska organisationen är en strikt hierarkisk organisation med ledaren i toppen och det enkla, arbetande folket i botten. Mönstret är den militära hierarkin med överordnade som har alla maktbefogenheter och underlydande som har ansvar inför den överordnande men aldrig tvärtom.

Människornas naturliga olikhet och ledarens personliga egenskaper gör det nödvändigt att ge dem olika funktioner och olika ansvar, enligt Hitler.


Italiensk fascism

Italienaren Benito Mussolini (1883-1945) som var diktator i Italien 1925-1943 har skrivit boken "Fascismens doktrin", 1932. Mussolinis bok är grunden i den italienska fascismens ideologi. Men Italiens ledande fascistiska filosof var Giovanni Gentile (1875-1944) som skev boken "Grundlagen des Fascismus", 1936.

Fascismens fyra olika grupperingar

Den intransigenta fascismen

Denna gruppering var den mest extremistiska. Den var tydligt emot socialismen, bolsjevismen, liberalismen, klerikalismen och monarkismen. De ville upphäva medborgerliga rättigheter, införa censur, placera fascismens fiender i inhemsk exil och återinföra dödsstraff. Staten skulle ha kontroll över banker, byråkratin, fackföreningsrörelsen och arbetsmarknaden. Fascistpartiet skulle vara ett elitparti.

Den fascistiska-syndikalistiska gruppen

Denna grupp var nationalistisk och ville öka produktionen och produktiviteten. De trodde på kapitalismens möjligheter att utveckla nationen. Som hörs på deras namn ville de införa syndikalism, organisera gemensamt en organisation bestående av arbetare, tekniker och arbetsgivare. De ville ersätta det politiska parlamentet med ett syndikalistiskt parlament.

Nationalisterna

De kom till genom att det nationalistiska partiet gick samman med fascistpartiet. De ville föra en imperalistisk utrikespolitik. Omorganisera det italienska samhället i en auktoritär riktning, med staten i första rummet. De ville allmänt stärka statens makt.

De intellektuella

Deras utgångspunkt var tidskriften "Critica Fascista". De var kritiska till intransigenta fascisterna. De ville stärka kontakten med folket eftersom massorna var grunden för staten. Staten måste ledas av de mest kompetenta.

Tidskriften "Critica Fascista" grundades den 15 juni 1923 av den italienske politikern Giuseppe Bottai (1895-1959). Tidskriften upphörde att utges den 25 juli 1943.


Nationalsocialismen (Nazismen)

Österrikaren Adolf Hitler (1889-1945) som var diktaror i Tyskland 1933-1945 har skrivit boken "Min kamp", 1925 (Mein Kampf). Boken kan betraktas som en självbiografi. Den beskriver Hitlers liv och levnadstid samt hans kommentarer om politiska förhållanden och vilka erfarenheter han har gjort.

Den redogör också för hans betraktelser om nazistpartiets tidiga verksamhet. Vidare innehåller den Hitlers syn på historien, staten, rasen och nationen samt Tysklands och tyskarnas plats i världshistorien. Dessutom innehåller boken Hitlers syn på metoder att vinna politisk makt, hans syn på hur politiken skall organiseras, propaganda, massorganisationer, demagogisk teknik. Slutligen hur Hitler vill ordna Tysklands utrikespolitik och efter vilka principer den skall utvecklas.

Hitlers bok och det Nationalsocialistiska tyska arbetarpartiets partiprogram från 1920 är grunden i den nazistiska ideologin. I Mein Kampf skriver Hitler att partiprogrammet skall vara orubbat tills segern har vunnits. Men att dess bokstavliga lydelse inte fick tillerkännas någon avgörande betydelse.

Nationalsocialismen avvisar liberalismen och socialismen, individualismen och internationalismen, demokratin och jämlikhetssträvanden.

Det enkla naturliga frisksportarlivet hyllas samt en kärntysk, humanistisk bildning.

Den nazistiska rasteorins historiska bakgrund

I slutet av 1700-talet upptäcktes släktskapet mellan sanskrits (ett indiskt språk) och de europeiska språken. Denna upptäckt skapade en myt om blodsläktskap mellan arierna och indogermanerna.

Denna myt förstärktes av några av den tyska romantikens författare som Johan Gottfried von Herder (1744-1803), bröderna Grimm Jacob Ludwig Karl (1785-1863) och Wilhelm Carl (1786-1859) samt Friedrich von Schlegel (1772-1829).

Schlegel är först att använda begreppet "arier" i sin bok "Über die Sprache und Weisheit der Indier", 1808. Han skriver vidare "Allt, absolut allt kommer från Indien".

Den franske greven Joseph Arthur de Gobineau (1816-1882) skrev i sin "Essän om människorasernas ojämlikhet", 1853-1855 (Essai sur l'inégalité des races humaines) "Enär historien så tydligt visar en oförsonlig antagonism mellan raser och deras kulturformer är det uppenbart att olikheten och ojämlikheten har sina rötter djupt i en medfödd motvilja. När europén inte kan hoppas på att civilisera negern och inte förmår att överföra på mulatten mer än en bråkdel av sina färdigheter ... är jag berättigad att hävda ojämlikheten av intelligens hos olika raser."

Efter den franska revolutionen, 1789 och de efterföljande Napoleonkrigen då Frankrike besegrade många av de drygt 1700, mer eller mindre självständiga, tyska småstaterna, ökade den tyska nationalismen vilket fullbordades med bildandet av det enade Tyskland, 1871.

Engelsmannen Houston Stewart Chamberlain (1855-1927) skrev i sin bok "Det 19:e århundradets grundvalar", 1897-1898 (Die Grundlagen des neunzehnten Jahrhunderts) "... så länge det finns äkta germaner i världen, så länge kan och vill vi hoppas och tro." Bokens huvudtema är kampen mellan germaner och judar. Chamberlain flyttade till Tyskland, 1885 och gifte sig med Richard Wagners dotter Eva, 1908. 1923 träffade han Hitler och efter detta möte skrev Chamberlain många beundrarbrev till Hitler. 1925 hyllades Chamberlain i en tysk tidning som den ariska religionens och germanismens profet.

Tysken Theodor Fritsch (1852-1933) skrev många böcker, pamfletter och flygblad om rasfrågan. Den bok som fick stor påverkan på Hitler var "Handbuch der Judenfragen", 1887. Fritsch gav ut sin bok i 42 styckna omarbetade upplagor. Boken såldes i 238 000 exemplar fram till år 1938. I 1931 års upplaga och i de efterkommande upplagorna skrev Hitler i förordet en hyllning till författaren Fritsch.

Rasteorin

Inom nazismen använder man sig av tre rasbegrepp som kan tyckas vara motsägelsefulla.

    1. Hitler tar upp "det tyska folket" då menade han troligen hela det tyskspråkiga folket, levande och döda.

    2. I andra sammanhang talas det om "den nordiska rasen" då menar man troligen "den renaste och bästa rasen", rasteorins mål.

    3. Slutligen betonar man "den ariska rasen" då verkar det som man menar hela det europeiska folket i motsats till t.ex. judar och afrikaner.

Hitler tolkade, i sin bok, historien som en kamp mellan raserna. Det är arierna som är överlägsen alla andra folk. "En stat som i en tid av rasförgiftning ägnar sig åt vården av sina bästa raselement måste en dag bli jordens herre."

Han skriver vidare att staten skall underordnas folket eller rasen. Dessutom skall individen och samhällsgruppen underordnas staten. Staten skall reglera fortplantningen inom den ariska rasen så att endast fysiskt och psykiskt fullgoda arier får möjlighet att föröka sig.

Nazismen omtolkar Charles Darwins (1809-1892) tankar att arterna långsamt ändras genom ett naturligt urval som gagnar de som bäst anpassar sig till sin omgivning. Denna teori framför Darwin i sin bok "Om arters uppkomst", 1859 (The Origin of Species). Darwin diskuterar i sin bok ”The Descent of Man” (1871) hur det naturliga urvalet mellan individer, evolutionens drivande kraft, kunde tänkas påverka det sociala samspelet.

Dessutom använder nazismen Darwins tankar om könsurvalet (1871) som utgångspunkt för sina rasistiska tankar. Hitler skriver i sin bok: " Den starkares uppgift är att härska och inte att smälta samman med den svagare och därigenom offra sin egen storhet. Endast den som är född svag kan uppfatta detta som en grymhet, men han är ju också bara en svag och inskränkt människa. Utan denna lag vore ju all utveckling till något högre otänkbar för det organiska livet." Nazismen menar att kampen för tillvaron sker mellan olika raser inte mellan individer eller samhällsklasser.

Forskartrion Erwin Baur (1875-1933), Eugen Fischer (1874-1967) och Fritz Lenz (1887-1976) skrev boken "Grundriss der menschlichen Erblichkeitslehre und Rassenhygiene", 1921 (Huvuddragen av human ärftlighetslära och rashygien). Hitler lär ha läst boken i fängelset i Landsberg då han skrev sin bok "Mein Kampf".

Från den tyske rasbiologen Hans F K Günthers (1891-1968) rasforskning kommer mycket av nazisternas rasideologi. Han skrev många böcker inom detta område. En av de mest spridda var "Rassenkunde des deutschen Volkes, 1922 (Det tyska folkets raskunskap). Günther drogs tidigt till nazismen och dess rasbiologi. 1930 fick Günther en professur i raskunskap i Jena.

Även Alfred Rosenberg (1893-1946) som blev partifilosof, 1923 har haft betydelse för rasteorin. Han skrev boken "Det 20:e århundradets myt", 1935 (Der Mythus des 20. Jahrhunderts) i vilken han ger en helhetsbild av nazismens världsåskådning. Boken såldes i ungefär en miljon exemplar. Rosenberg skriver i sin bok om blodsmyten, med blod menar han gener eller ärftlighet. Han menar att historien är en ständig kamp mellen olika folk och raser, mellan blod och blod.

Richard Walther Darré (1895- ) var också en av de betydande rasteoretikerna. Han skrev boken "Bondeståndet som den nordiska rasens livskälla", 1929 (Das Bauerntum als Lebensquell der Nordischen Rasse).

Darré blev 1930 chef för nazistpartiets jordbruksbyrå och partiet ansåg nu att bondeståndet var huvudbäraren av den nordiska rasens genbank. Han anser att indogermanerna var ett skogsfolk och att de kommer ursprungligen från sydvästra Sverige. Dessa svenska urgermaner är identiska med de arier som invaderade norra Indien omkring 1500-talet f.kr. 1933 blev han riksbondeledare, jordbruksminister i Hitlers regering.

Enligt nazismen är det internationella kapitalet och marxismen båda judarnas vapen i kampen mot den ariska rasen och det tyska folket. Adolf Hitler skriver i sin bok: " Jag började åter studera juden Karl Marx`livsverk, och fick först nu klart för mig vad det innebar och avsåg. Nu först begrep jag hans `Kapitalet`, liksom också den strid som socialdemokraterna förde mot det nationella näringslivet, och som avsåg att bereda marken för det verkligt internationella finans- och börskapitalets herravälde."

Diktaturteorin

Hitler beundrar den Preussiska arméns organisation. Han vill genomföra dessa organisationsteorier i hela tyska staten. Det skall inte vara majoritetsstyre, bara ansvariga personer. "Beslut skall fattas av en man... varje ledares auktoritet gäller nedåt och ansvar uppå." Hitler skriver vidare i Mein Kampf "Det är en aktiv minoritet, en elit, som skall styra staten."

Han avvisar kraftigt demokratiska majoritetsbeslutande parlament från kommunnivå till riksnivå. Hela tyska riket skall styras efter principen: "...absolut ansvar ovillkorligen kombinerad med absolut auktoritet..."

Hitler och Wagner

Hitler brukade i privata samtal med utländska gäster säga följande: "Den som vill förstå nationalsocialistiska Tyskland måste känna till Wagner". Den tyske kompositören Richard Wagner var en av de få personer som Hitler verkligen dyrkade. Han blev beundrare av Wagner efter att, som tonåring, ha hört musikstycket "Tannhäuser" och att han blev mottagen i det Wagnerska hemmet som gäst ett flertal gånger.

1850 publicerade Wagner artikeln "Judendomen i musiken" (Das Judentum in der Musik) i vilken han framför antisemitiska åsikter. "I vårt dagliga liv uppmärksammar vi juden ... framför allt på grund av hans yttre ... Vi önskar ovillkorligen att inte ha något gemensamt med en människa med dylikt utseende ... Vi kan inte tänka oss att en jude skulle på scenen gestalta en antik eller modern karaktär, må det vara en älskare eller en hjälte, utan att ovillkorligen känna det olämpliga, löjet tangerande, i sådan gestaltning."


Nynazism

Nynazistideologen och amerikanen William Luther Pierce III är född den 11 september 1933 i Atlanta, Georgia i USA.

Hans fader William Luther Pierce, Jr (1892-1942) är född i Christiansburg, Virginia och var chef för en försäkringsagentur och dog i en trafikolycka 1942.

Hans moder var Marguerite Ferrell (1910-1999). Hon är född i Richland, Georgia och dog i Siler City, North Carolina. Hans broder heter Flourney Sanders (1936-) född i Georgia.

William III tog 1955 en fil kand i fysik vid "Rice University" i Houston, Texas och tog en doktorsexamen i fysik 1962 vid "University of Colorado at Boulder" i Boulder, Colorado. Han var biträdande professor vid "Oregon State University" 1962-1965.

William Pierce III grundade "National Allians" år 1974 i Hillsboro, West Virginia. Denna organisation är en vit nationalistisk organisation som verkar för de vitas makt och har antisemitiska idéer.

Han har inspirerat nynazister med sina böcker "The Turner Diaries", 1978 och "Hunter", 1984. Han skrev dessa böcker under pseudonymen Andrew McDonald.

Han dog den 23 juli 2002 i cancer i sitt hem i Pocahontas County, West Virginia.

1998-2019, Sören Odensåker, Mailadress: soren.odensaker@comhem.se

Detta innehåll baseras på tanken om trovärdighet, saklighet och opartiskhet samt oberoende i förhållande till ekonomiska, politiska, religiösa, privata eller andra särintressen. Dessutom med ett källkritiskt betraktelsesätt